Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886 oktober

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Om indkøb af sarkofager

Transskription

(Udateret; ca. 12. - 10. - 86.)

Kjære Hr. Consul Løytved.
Efter hvad De sagde i Sommer, veed jeg ikke, om jeg maa "lykønske" Dem til Deres consular Værdighed; imidlertid behøver jeg ikke at forsikkre Dem om, at jeg af Hjærtet ønsker, at den maa være Dem lykkelig.
Deres venlige Brev af 30. - 9. - 86 (?) har jeg modtaget med indlagte Photographier.
Sarcophagen er uendelig langt fra at være af net Sort, men maa betragtes som almindelig godt Sarcophag-Arbeide.
Mythen med Apolio og Marsyas er heller ikke ualmindelig som Reliefcomposition, der foreligger ikke noget Sjældent med Hensyn til Fremstillingens Gjenstand.
Jeg har netop kjøbt 3 romerske Sarcophager fra Ostia.
Den ene med en Fremstilling af Phaeton-Sagnet, hvilket er en uhyre Sjeldenhed paa Sarcophager.
Den anden med Diana og Endymion, en Gjentagelse af en velbekjendt Sarcophag i Vaticanet, hvor dog det nyere Exemplar er bedre end det vaticanske.
Den tredie har en almindelig Fremstilling: Bacchus' Triumf som Relief, men paa Laaget en interessant, liggende Portraitstatue af en Romer.
Udførelsen af Arbeidet er som i Deres Sarcophag, i alt Fald ikke ringere.
De ere forærede Card. Pacca af Pius IX og solgte til Kunsthandler Innocenti, der atter har solgt dem til mig; alle tre tilsammen for fr. 18.000. At det ikke har været let at opnaa denne Priis fremgaaer af, at de mere end et Aar have staaet tilfals hos Innocenti.
Prisen for hver enkelt var:
fr. 7.000 Phaeton
fr. 6.000 Bacchus
fr. 5.000 Diana
leveret frit og i solid Emballage i Livorno.


Jeg vil antage, at fr. 7.000 derfor vil være en god Priis for Sidon Sarcophagen, og jeg beder Dem at forsøge, om et Kjøb kan haves; imidlertid vil jeg gjerne have Sarcophagen til Glyptotheket, selv om den skulde koste lidt mere. Jeg telegrapherede derfor fr. 10.000 som den yderste Grændse.
I Haab om et godt Kjøb, med venlig Hilsen til Deres Frue og tak til Dem, fordi De tænker paa mig, er jeg Deres altid
hengivne og forbundne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.