Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-10-14

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver om sine rejseplaner, en teateroplevelse med Sarah Bernhardt og forskellige bryggeriforhold.

Transskription

Ny Carlsberg Tirsdag Aften
14-10-2

Mine kjære Sønner
Jeg har nu bestemt min Afreise til Mandag Morgen og haaber saaledes at være i München Tirsdag Morgen Hotel Baierische Hof, Promenadenplatz.
Jeg bliver maaske Søndag over i München men kommer i hvert Fald o.G.v. tilbage til Ny Carlsberg i de første Dage af Ugen 26' Oct. - 1' Novbr.
Sarah Bernhardt gjorde stor Lykke. Hun optraadte som elskværdig Gjæst i
s. 2
Alliance francaise, med Declamation af nogle Digte.
Det var en meget smuk lille Forestilling. Hendes Organ bedaarende, Mimespillet mesterligt, Skikkelsen skjøn og yndefuld.
Bagefter var en lille Collation, hvor jeg, hvis jeg havde brudt mig derom, kunde have været forestillet for hende; men jeg var ikke meget opsat derpaa og da jeg tillige var budt til Festmiddag hos Burmeister, Wain i Anledning af Bojarins Aflevering benyttede jeg mig ikke af denne Leilighed til at
s. 3
trykke den store Kunstnerindes lille Haand.
Optegnelsen om Thorvaldsens Ring skriver jeg paa et særskilt Ark for at I bedre kan gjemme og finde den.
Byggen vil stadig endnu ikke spire. Vi kunne derfor ikke malte. Saavidt jeg veed har baade Edgar i Helsingør og Tuborg været saa uforsigtige at begynde uden i Forveien at have forvisset sig ved Prøverne i Schönjahns Spireapparat at det vilde gaae.- og Resultatet har nok været meget bedrøveligt.
s. 4
Jeg haaber imidlertid at Spirerne nok udvikler sig i altfald i de bedste Partier. Men vi ville sikkert faae mange Kvaler med slet spirende Byg.
I disse Dage bliver Træloftet, Paneelværk, sat op i Elefantporten.
De automatiske Fyrbødere har allerede i flere Maaneder arbeidet tilfredsstillende i den nye Kjedel; nu bliver den næste Kjedel forsynet dermed. Fyringen bliver derved næsten røgfri.
Hilsen til Hr. Poulsen som til Eder selv.
Eders hengivne
Papa

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.