Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-01-03

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen fortæller, at han har været i Belgien og bl.a. studeret Rubens. Han beklager, at det kun går langsomt frem med bestillingen af afstøbningerne hos de franske kunstnere. Han beder Carl Jacobsen bestille en ramme til maleriet af Susanne i badet.

Transskription

15, impasse Hélène aveny Clichy Paris d: 3die Jan 1882

Kjære Hr Jacobsen!
Tak for Deres venlige Brev, som jeg modtog ved min Tilbagekomst fra en Udflugt til Belgien, hvorhen jeg var inviteret for at tilbringe et par Dage af Juleferien.
Jeg benyttede Lejligheden til at studere Rubens, hvis pragtfulde Farve og overvældende Rigdom i Compositionen jeg forstod bedre end nogensinde før.

Jeg blev ogsaa i en uhyggelig Grad overrasket da jeg kom tilbage og saa min Susanne; hun var i den Grad indskrumpet og fortørret, at jeg nær havde ødelagt hende med det Samme,- hvornaar skal man dog lære at male! Det er godt muligt, at jeg arbejder mig ind paa et omraade af Kunsten, hvor jeg ikke hører hjemme, men det er nu engang saa smukt, det større Figurmaleri. Jeg har Lyst til at rejse til Spanien og Orienten for at faa nyt Stof, og har i den Anledning søgt det ankerske

Legat.
Da jeg efter de sidste bedrøvelige Breve, jeg skrev til Dem, i længere Tid intet hørte fra Dem, var jeg bange for, at De paa Grund af de mange Uheld, helt havde opgivet Sculptursagen, hvad jeg nu med Glæde ser ikke er Tilfældet. Det som man her ved hvertandet Skridt stoppes af, er den manglende Form. Barrias Gruppe "Paris Forsvar" har i det hele ikke gjort et specielt Indtryk paa mig, men jeg har maaske ikke set tilstrækkeligt paa den.
Les premières funerailles ser han vist

hellere end gjerne at der bliver taget ny Form af, men det finder De maaske er for meget at anvende derpaa.
Dersom man kan faa Falguières sat i Bevægelse, hvilket synes at være forbunden med særlige Vanskeligheder, kan man vist fuldt saa let faa hans to mindre Figurer som der var Talen om, men det generer mig halvt at minde ham tredie Gang, saa dér vilde maaske et Brev fra Dem gjøre mere Virkning. Jeg har erfaret at Formen til 2Regnaults Monument desværre er ødelagt, men maaske existerer den til "la pensée", og jeg skal gjøre et fornyet Forsøg paa

at træffe Mr Chapu. For "Gloria victis" er der en Mulighed, idet Barbedienne for ikke meget længe siden endnu var i Besiddelse af Originalformen, og saa snart som muligt skal jeg søge Mr Mercier.
Det er unægtelig et tarveligt Resultat efter 7 Maaneders arbejden, men man maa jo derfor ikke tabe Taalmodigheden.
Da Susanne snart vil kunne blive færdig (i Løbet af Februar) kunde De muligvis en Dag, naar De er inde i Byen faa Tid til at vælge en Ramme hos Mogensen; der skal jo Tid til at gjøre den, og jeg vil nødig vise Dem billedet uden Ramme. Størrelsen er i Metermaal: 1,25½x0.77½, men jeg skal sende et Papirsmaal til Mogensen; den maa gjerne være fyldig og mindst 20 cent. bred.

Med Ønske om et glædeligt Nytaar, og med venligst Hilsen

Deres hengivne
L. Tuxen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv