Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888- før 24. februar

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer skriver bl.a om de planlagte besøg hos Thiébaut og Barbedienne, der omtales i brevet af 24/2 1888.

Transskription

Café de la Regence

Kjære Jacobsen!
Da jeg kom igaar opsøgte jeg strax Cormon. Han stemte mig strax ned i mine glade Forhaabninger ved at sige at vi ikke maatte vente os noget stort Antal Billeder I Førstningen havde der været Begejstring nok, men efterhaanden var det sakket af og nu da der skulde indmeldes var de lidt ...Jeg var derefter hos Petit, hvor

jeg har tilbragt adskillig Tid baade igaar og idag. Petit havde næsten ingen Anmeldelser faaet og raadede mig stærkt til at gjøre en Tourné "pour les exacte ...." Man har forøget Listen betydeligt. Malernes Antal er steget fra 80 til næsten 150 x). Billedhuggernes Antal fordoblet. En mængde Kobberstikkere og raderere indbudte. Akvareller havde man ikke tænkt paa. Men der skulde snart være Udstilling hos Petit af "la Societé des Aquarellistes" og Petit vilde foreløbig tale
x) alene Bonnat har tilføjet næsten en Snes Stykker.

med le President, M. Vibert. Akvarellerne vilde maaske komme noget senere end de andre Ting. Med Hensyn til Kunstnerb... og Portræt bliver det vist vanskeligt. Der existerer ikke mange og nu samler man hvad der er til Louvre.
Jeg var idag hos Gautherin - Chapu var ikke hjemme [overstreget] tilstede G. var à disposition tout à fait. Spørgsmaalet Meissonnier er allerede under behandling. Corman og jeg gaar paa Mandag til Gerôme i den Anledning. Gautherin og jeg gaaer en af Dagene sammen til Barbedienne og Thiébaut.
Jeg modtog igaar Vexellen paa Rothschild.
Her er forresten rart hernede. Det er adskilligt blidere end hjemme. Man sidder ganske roligt udenfor Kafeerne paa Boulevarden uden Overfrakker og drikker Isvand.
Mine bedste Hilsener
fra
Deres hengivne
P. S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. "Familiearkivet"