Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

marts 1911

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Georg Brandes

Dokumentindhold

Svar til Georg Brandes om opstillingen af Borgerne fra Calais.

Transskription

Høistærede H. Dr Georg Brandes

Jeg er ganske enig med Dem og med Rodin, at Borgerne helst skal opstilles som De siger - jeg har endog taget det nøiagtige Centimetermaal af Høiden i Rodins Udstilling af Gruppen i Paris og vilde have den udstillet saaledes her. Men jeg havde ikke regnet med Gadedrengene!
Disse tog strax Gruppen i Besiddelse som Legeplads og var ikke til at jage derfra.
Saa maatte jeg forhøie

Fodstykket noget.
Men endnu seer man fra Tid til anden Gadedrenge krybe op imellem Figurerne
_
Gruppen staar dog en heel Del lavere end i Calais
_
I øvrigt skal den jo flyttes og der vil da være at tage under Overveielse, om man skal lade den staae frit som nu - og saa kan den, som sagt paa Grund af Gadedrengene, ikke sættes lavere - eller om man skal sætte den i den rigtige Høide; men i saa Fald maa man sætte et

Stakit uden om
Det er heller ikke godt! Men tertium non datur.
Stakittet maatte ovenikjøbet være høiere end Piedestalen, da Drengene ellers glat væk ville gaae over det, saaledes som det stadig staar ved Carstens Statuen og Raadhusspringvandskummen.
Jeg takker Dem meget for Deres Bemærkninger - men som De seer er der Ulemper ved begge Opstillingsmaader.
Rodins Piedestal er kun 50 ct høi.
Deres ærbødige
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 7, maj 1905-dec. 1913, Carl Jacobsen