Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-11-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker for modtagelsen af de seneste palmyrenske genstande og fortæller, at hans samling nu er så fuldstændig, at han i fremtiden kun vil købe udvalgte genstande.

Transskription

4 - 11 - 87
Kjære Hr. Consul Løytved.
Megen Tak for Deres venlige Breve af 4., 5., 7. October, saavel som for den Umage, De har gjort Dem for at føre Sagen igjennem.
Jeg sender Dem indlagt Vexel paa Deres Udlæg: fr. 580. Da der vel tabes Noget paa Vexler, har jeg udstedt den til fr.600. - De siger mig jo, ifald Tabet derved ikke skulde være dækket.
Photographierne ere komne. Jeg takker for Indkjøbet deraf.

Den sidste Samling palmyreniske Buster er ankommen, og min Samling er nu saa complet, at jeg vil bede Dem om ikke at uleilige Dem for Stykker af almindelig Art.
Det, der endnu kan have Interesse at erhverve fra Palmyra, ere andre Sculpturer. F. Ex.: 1) Statuer, hvis saadanne findes eller Hoveder af Statuer (at sige, naar det er smukke Stykker).
2) Stykker med ualmindelige Fremstillinger.
3) Relieffer.
5) Pragtstykker overhovedet.

De sendte mig for et halvt eller heelt Aars Tids siden 2 Figurer, som vare længere end Busterne, og om ikke heelt fristaaende, saa dog meget ophævede. Det var to Kvinder, den ene med et Skrin i Haanden.
Disse Figurer have sikkert hørt til en Gruppe, saaledes som de ere afbillede i Woods store Værk, og som har havt Plads udenpaa Taarngravene som i en Fronton. Hvis der findes af den Slags, vil jeg gjerne have flere deraf.

Men som sagt da jeg nu har Materiale nok interesserer jeg mig kun for at fuldkommengjøre Samlingen med smukke, udsøgte og velbevarede Sager.
Med Venlig Hilsen til Fruen er jeg
Deres hengivne og forbundne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.