Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-04-25

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Poulsen skriver bl.a. om tegningerne af de etruskiske gravmalerier i Strassbourg og om kopiering af disse. Han foreslår, at Glyptoteket køber Kekule's Bibliothek,

Transskription

Strassburg den 25 April 1911
Tirsdag (tilføjet med blyant af CJ)

Hr. Direktør Jacobsen!
Jeg har i Dag gennemset de gamle Tegninger af etruskiske Kammergrave i det herværende Kunstarkæologiske Institut og skal meddele Dem, hvilke af Originaltegningerne der efter mit Skøn kan have nogen Betydning. Jeg tilføjer, at det ikke vil nytte stort at lade dem fotografere; det er Farverne, der er alt, og i Blyantskitserne af Gravenes Form og Plan er Stregen for fin til at komme frem i Fotografi. De maa reproduceres i Farver, og Prof. Winter vil da være villig til at skaffe en dygtig kopist.
Iøvrigt raader jeg Direktøren til et Besøg hernede ogsaa af en anden Grund, som jeg senere kommer tilbage til.
Grotta del Mare. Her er der smaabitte

Tegninger af Thürmer og Kestner samlede paa et Blad: Gravens Form, Dørstenens Relieffer, af hvilken der kun nu eksisterer et Fragment i Corneto, og de faa, dekorative Vægmalerier er nydeligt gengivne og af saameget større Interesse, som Stilen er gammel, Beg. af VI Aarh. og tydeligt cyprisk paavirket og dermed overensstemmende med de kendte Elfenbenrelieffer, Pollak har offentliggjort (Röm. Mitteil. 1906 S. 314ff).
Jeg skal i Corneto i Corneto se at få Adgang til den Grav, om der endnu skulle være noget bevaret.

Tomba delle iscrizioni.
Udmærkede Tegninger af Thürmer, i høj Grad vigtige for vor Faksimiler. Figuren t. h. for Døren er virkelig en Mand og bærer baade et lille Overskæg og Kindskæg i T.'s Tegning. Nr. 3 derfra er ogsaa en Mand, som Farven viser. Nr. 6 ( en af Slaverne) bærer paa Skulderen en Krater, der dog

er tegnet med lys Farve og allerede dengang kun synes at have været synlig i Omrids; Kransen hænger ned over den og Indskriften staar paa dens Bug. De to Mænd, De omtaler i Katalogen som Terningspillende er Palæstriter; den ene holder vistnok Halteres i Haanden. Paa den ene Nævekæmpers Bryst ses Blodet Flyde o.s.v. en Mængde andre Details.
Grotta del Barone Ogsaa fortrinlig Tegning af Thürmer. I Afsnittet med de to unge Mænd, der rækker hinanden Kranse, er Hesten t.v. ikke ikke som i vort Faksimile, forsynet med graa Manke, Hale og Hove, men Hovene er blaa. Manken gul
Tomba delle bighe Her synes det mig ødvendigt at reproducere alle Stackelbergs Tegninger, fordelte paa to Tavler. Kun for en Frises Vedkommende er det abso-

lut nødvendigt, den med de dansende Ynglinge og Hetærer, der afsluttes t.v. med et Bord med Vaser. Her har Yngling Nr. 1 t.h. et hvidt lændeskørt, og hans Dans træder frem i fuld Klarhed og er meget udtryksfuld.
Hetærerne har alle fine, røde Remme om Sandalerne. Ynglingen t.v. for Bordet staar helt oprejst og bærer en vældig Krater. Alt dette er afvigende fra Glyptothekets Gengivelser.
Den anden Grund, hvorfor jeg vil opfordre Direktøren til at komme til Strassburg, er den, at Prof. Michaelis' store Bibliothek vil kunne købes underhaanden gennem Prof. Winter, der har overtaget det for Universitetet for 25.000 Mark og nu vil sælge alle Dubletterne, af hvilke det herværende arkæologiske Seminar allerede ejede Eksemplarer, for 10,000 Mark. Der er

af en Antikvar budt 8000 Mark, og det vil sige, at han mener at kunne sælge igen for 14-16,000 Mark, en Pris, vi altsaa maatte betale, hvis vi skulde købe pr. Antikvar.
Det er da af de Salg, baade Køber og Sælger vil kunne staa sig ved. De 10,000 Mark vil blive anvendte til Indkøb af Afstøbninger her ved Universitetet. Prof. Winter er paa ingen Maade ivrig for at sælge til os; han raadede endog til hellere at købe Kekule's Bibliothek, der indeholder saa godt som al arkæologisk Litteratur, men til Gengæld vil koste mindst 25,000 Mk. Men allerede Michaelis' vilde være et stort Fond og gøre Arbejdet med Glyptotekets Antiker lettere, vilde afrunde Samlingen og gøre den mønsterværdig. Jeg kan naturligvis ikke opregne alle Værkerne, men nævner blot, at alle arkæo-

logiske Tidsskrifter med undtagelse af Revue arch. foreligger komplet, selv Annali og Monumenti. I alt 23 Tidsskrifter. Ligeledes alle store sammelværker (?) Alt nydeligt indbundet. Købet skulde helst ske i Løbet af Maj, og det er en Selvfølge, at jeg ved min Hjemkomst med Glæde vil paatage mig Arbejdet med Ordning og Opstilling.
Dermed vil jeg afslutte denne Gang. Jeg skal nu til Middag hos Prof. Winter og rejser i Aften videre sydpaa.

Med venlig Hilsen ogsaa til Hr. Oppermann

Deres ærbødige
Frederik Poulsen

NB. Af nye Afstøbninger, værd at bemærke, saa jeg intet her, thi Pengemangel har i de sidste Aar forhindret Nyanskaffelser. Dog saa jeg en pragtfuld Afstøbning af Polymedes fra Delfi, den store arkaiske "Apollon", Franskmændene fandt, og hvis den ikke allerede findes blandt de delfiske Afstøbninger i Valby, er den jo et Hovedstykke i arkaisk Skulptur. Den faaes gennem Louvres Direktion.
Med Hensyn til nyligt afdøde Kekule's Bogsamling, saa er der at bemærke, at et stort fransk Bibliothek i Paris, stiftet af en Privatmand, er svært ude for at faa den, naar den om kort Tid skal sælges underhaanden. Dens Pris vil derved ogsaa forholdsvis blive dyrere end Michaelis', saaledes at det vil betale

sig at købe denne sidste, da jo absolut Fuldstændighed for de enkelte Værkers Vedkommende ikke er nødvendig. Ved Købet af Michaëlis Bibliothek vil vi bl.a. faae hele Serien af Roberts Sarkophagreliefs. Samlingen er ikke større end Bøgerne i lidt høje Reoler vil kunne opstilles midlertidigt langs Væggen oppe paa Balkonen.
Jeg gentager, at det er mig en Hjærtesag ikke for min egen Skyld, men ogsaa fordi Glyptotheket bliver et virkeligt "Musæum", et British Museum i mindre Stil. Ved Udveksling af de Værker, De eller Glyptotheket allerede ejer, med andre danske Bibliotheker kunde vi endog maaske forøge det betydeligt uden ny Bekostning.

Fakta

PDF
Brev
Strassbourg
København

NCF arkiv, journal 531