Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-12-15

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beklager, at han ikke har modtaget Carl Jacobsens brev i tide, så han har kunnet købe en lille antiksamling i Damaskus. Han fortæller endvidere, at en af de kasser, han har afsendt til Carl Jacobsen fejlagtigt er kommet til antiksamlingen på Nationalmuseet. Det har L. Müller meddelt ham.

Transskription

Beirut 15 Dec 1886

Min Kjære Herr Jacobsen

Deres Telegraph af 10 Dec. modtog jeg først iforgaards Aftes, den 13- Da mit Brev ogsaa maa have været længe underveis, er den Termin udløbet som jeg udbad mig til at bestemme Inkjøbet af den lille Palmyrinske Samling.
Ved Modtagelsen af Deres Telegram, telegrapherede jeg strax til Damascus, at jeg vilde kjøbe Samlingen, endnu har jeg ingen Svar faaet, dog haaber jeg den er ikke soldt, som skulde gjøre mig meget ondt, skade jeg ikke kjøbte Samlingen strax, men jeg frygtede. De vilde finde fr. 2.000 for meget. - saasnardt jeg faar Efterretning skal jeg lade Dem det vide.

Fra Sidon om Sarcophagen har jeg endnu ingen Resultat, det er ikke at opkomme med Franskmændene og Englænderne, hvad de betaler for Antiquiteter.

Jeg haaber. De har modtaget Mumien fra Egypten, og at den er tilfredsstillende den kommer med Transporten til Triest paa 500 francs.

Herr Etatsraad L. Müller meddeler mig i et Brev af 29 Nov, at han har modtaget en Kasse, adressered til ham, som indeholder flere Sculpturer fra Palmyra, og antager, jeg er Afsenderen, her er i et hvært Tilfælde en Misforstaaelse, da jeg ingen Kasse har afsendt til den Kongl. Antiksamling, dersom den derfor er en af de Kasser, jeg har afsendt, maa Spediteuren i Triest have gjordt en Feiltagelse, og istædet for at sende den til Dem, sendt den til den Kong. Antiksamling. Alt hvad jeg har Afsendt tilhøre Dem, og Allerede Forregnet med Untagelse af Mumien.
Vil De have den Godhed at see Sagerne i Antiksamlingen, og jeg antager, Feiltagelsen vil da snardt Oplyses.-
Skulde De Ønske min Venus i Bronze, skal jeg sende den, den er 0,19 Centimeter høi og et rigtigt godt Arbeide med et Guld

Armbaand, jeg har betalt £s 30, hvorfor jeg gjerne overlader Dem den.

Med mange hjærtelige Hilsner til Dem og Deres Fru, fra min Hustru og mig selv, og med vore oprigtigste Ønsker til en Glædelig Julefest.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607