Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-06-23

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

CJ skriver til Løytved om udgivelsen af palmyrenske indskrifter

Transskription

23.-6.- 86.

Kjære Consul Løytved.
Tak for de tilsendte Hefter og Avisartikler, som meget interesserer mig.
De 10 Kister ere idag ankommen paa Toldboden og ville altsaa snart blive udpakkede.
Jeg seer til min - vor store Glæde, at De kommer hertil ved 5. - 6. Juli. Jeg skal i Juli til England, men haaber sikkert at kunne opsætte at reise, til vi have seet hinanden.

Jeg er i et kildent Dilemma med Udgivelsen af Palmyra-Sagerne.
Rabbineren Dr. Simonsen her og Professor Eutin arbeide paa Oversættelse og Udgivelse af Indskrifterne. - Og Simonsen synes at mene, at det saa er overflødigt, at Clermont-Ganneau ogsaa beskjæftiger sig dermed. -
Jeg har henviist Cl.-G. til Simonsen.
Skulde Clermont-Ganneau alligevel ønske at udgive Sagerne, saa kan Situationen maaske bedst klares ved, at De naar De kommer

her, tager estampager til ham, hvis Simonsen ikke har Lyst dertil. - Jeg vil for enhver Priis ikke støde nogen af disse Herrer.
Hvis De seer Cl.-G., kan De maaske faa at vide, om han lægger Vægt paa ogsaa fra sin Side at foretage en Udgivelse.
Jeg kan naturligvis ikke have Noget imod, at der skrives derom af Flere, og jeg skal yde Cl.-G. al den Imødekommenhed, som jeg kan.
Venlig Hilsen fra min Hustru og Deres
hengivne og ærbødige
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.