Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-03-23

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil meget gerne have klokkespillet på Frederiksborg til at spille på kongeparrets guldbryllupsdag d. 26 maj.

Transskription

26. Frydendalsvei
23-3-92

Kjære Hr Etatsraad
Meldahl

Bertram Larsen har forklaret mig Sagen om Klokkespillet, men jeg kan ikke dele hans Opfattelse.
Jeg troer snarere efter Larsens Udtalelser, at jeg er er temmelig enig med Dem, og jeg vilde være Dem meget forbunden hvis De vilde offre mig 1/4 Times Samtale en af de nærmeste Dage paa den Tid De Maatte bestemme. Jeg skal da komme

ind til Dem.
Saavidt jeg forstaaer min Moder maa De have misforstaaet mit Brev.
Min Italienske Reise har Intet med Klokkespil at gjøre - jeg har kun villet nævne, at da jeg reiser til Italien d 4' April, maa Sagen med Klokkespillet afgjøres forinden.
Derimod maa jeg, for at kunne have Mening

om Sagen, reise til Frederiksborg for at høre og see Klokkespillet.
Jeg har aftalt med Bertram Larsen at tage derud paa Onsdag d 30' ds og beder Dem give Tilladelse til at vi da prøver det.
I Haab om at tale med Dem en af de første Dage er jeg

Deres hengivne
Carl Jacobsen

P.S. Jeg har givet Bertr. Larsen Ordere til ikke at gjøre Noget ved Klokkespillet uden nærmere Besked fra mig.
/verte

Jeg tillader mig at henstille til Deres Overveielse og vil gjerne have Svar derpaa og vil gjerne have Svar derpaa i en eventuel mundtlig Samtale
Naar gamle Helsted i Frdb. ikke kan taale at arbeide i Taarnet - hvilket jo er let begribeligt - kan saa ikke hans Neveu Organisten ved Jesuskirken foretage den Simplification af Harmonien, som synes at være nødvendig saaledes at vi dog kunne faae det Klokkespil til at ringe den 26' Mai paa Guldbryllupsdagen. Det maa dog være vor absolut nærmeste Opgave !?
C.J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog