Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-06-21

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er blevet rådet af C.F. Tietgen at sætte Tuxens betaling ind i Bikuben i stedet for i Privatbanken, da der her gives en bedre rente

Transskription

21 6 6

Kjære Hr. Tuxen

Jeg fik i dag den indlagte Anvisning tilbagesendt fra Banken med Anmodning om at sende den til Dem for at De kan endorsere den, D: skrive Deres Navn bag paa den
Tietgen skrev endvidere " jeg tillader mig imidlertid at henstille om det ikke vilde være mere formaalstjenligt at indsætte Beløbet f. Ex i Bikuben, naar Hr. Tuxen dog ikke har Brug for Beløbet før senere og sucessive, hvor han erholder 3 4/5 % i Rente, istedetfor i Privatbanken, som for Tiden paa 3 Maaneders Opsigelse kun godtgjør 2½ %
Etatsraad T. har utvivlsomt Ret og jeg raader Dem til det samme; jeg skal naturligvis med Fornøielse besørge Indsættelsen i Bikuben naar De saa vil sige hvem jeg skal give Bikubebogen til.
Venlig Hilsen til Fruen

Deres hengivne C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Carl Frederik Tietgen

Glyptotekets Arkiv

anvisning, betaling