Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1897-08-28

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen ønsker at prøveopstille Michelangelos David på pladsen øst for Københavns nye Rådhus (ved Vartov).

Transskription

28-8-97

Hr Etatsraad Øllgaard
Megen Tak for Deres venlige Brev af D.D.
Men jeg maa beklage, der foreligger en Misforstaaelse.
Det forholder sig rigtigt at Prof. Fenger har foreslaaet Pladsen imellem den større og den mindre Plaine øst for det nye Raadhus.
Men ved at besee Stedet sammen med Prof. F. gjorde jeg ham opmærksom paa at denne Plads dog ikke var heldig i det Statuen vilde staae skjult af den mindre Plaine og saaledes slet ikke kunde sees fra Hovedpassagen Frederiksberggade- Vesterbro.

Jeg foreslog derfor at sætte Statuen foran den mindre Plaine, bagved den Lygtepæl som nu staaer der (Denne maatte altsaa flyttes eller mulig erstattes af to een paa hver side.
Denne Plads havde jeg ikke tidligere bragt i Forslag, fordi det efter en Samtale med Conf. H.N. Hansen var vor Tanke at der skulde Jason staae.
Prof Fenger gjorde imidlertid gjældende - og jeg troer med Rette - at Jason er meget for lille til den Plads.
Derimod vil David sikkert staae superbt paa dette Sted - i alle Henseender. Den vil fylde tilstrækkeligt

og den vil sees af Alle som komme til eller færdes i Kbhvn.
Prof. Fenger bifaldt derfor ganske at David foreløbig som Prøve paa dette Sted, og da jeg efter at have modtaget Deres Brev idag spurgte ham om jeg havde misfortaaet ham, svarede han at jeg havde forstaaet ham rigtigt og at han vilde anbefale denne Plads til foreløbig Opstilling til Prøve.
Jeg tillader mig derfor at anmode Dem Hr. Etatsraad som ogsaa den samlede Magistrat om at faa Lov til foreløbig som Prøve at opstille David foran den mindre Plaine

Med Høiagtelse ærbødigst
Carl Jacobsen

Hvis det efter Opstillingen skulde vise sig at pladsen ikke behager, skal jeg strax tage Statuen ned igjen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger