Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-03-07

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøer vil gerne låne sit maleri "En Aften på Ny Carlsberg" til en udstilling i Berlin.

Transskription

Hornbæk 7 Marts 91

Kjære Hr Jacobsen
Jeg var netop i Lag med at skulle skrive til Dem da jeg fik Deres Kort. Jeg er nemlig i stor Forlegenhed med at faa et disponibelt større Billede til at Repræsentere mig paa Berlinerudstillingen, hvor Danmark jo deltager som Nation Og jeg vilde derfor bare bede Dem om at faa "En Aften paa Ny Carlsberg" til Berlin - kunde det ikke være muligt. Jeg veed sandelig ikke ellers hvordan jeg skal kunne blive ordentlig repræsenteret der.
Fürstenbergs Billede "Hip Hurra"!

som jeg ogsaa har tænkt paa, - og som jeg har skrevet til Fürstenberg om - faar jeg neppe da han principmæssigt har nægtet at udlaane Billede[t] fra sin Samling, endog til de svenske Kunstnere. Jeg har ogsaa gjort Forsøg med "Musik i Atelieret" men jeg er næsten sikker paa Afslag - det tilhører jo Christiania Nationalgalleri.
Til München har jeg allerede - paa Opfordring - lovet det store Strandbillede som tilhører Besnard, og naar jeg nu - hvad der glæder mig meget - ogsaa faar Comitebilledet derned, anser jeg mig for fyldigt repræsenteret i München. Men som sagt skal jeg faa et af mine betydelige Billeder til Berlin

saa faaer jeg intet Valg - efter al Sandsynlighed - og beder altsaa tilbageholde Carlsbergbilledet for Berliner udstillingen.
Jeg beder Dem svare snarest da Anmeldelserne skal være inde i disse Dage.
Et Spørgsmaal endnu var jeg paa Veje til at korrespondere med Dem om. Det var min Tanke da jeg malte Comitébilledet at jeg vilde lade gjøre et stort Fotografi af Billedet og forære hver af dem der havde siddet for mig et Exemplar, som en ringe Tak for al deres Ulejlighed for min Skyld x) Jeg maatte imidlertid arbejde paa Billedet til sidste Øieblik og ... , som halvt om halvt havde lovet at
x)
Jeg har allerede i sin Tid lovet det til flere, som nu vist er godt gale paa mig over at det endnu ikke er blevet Alvor.

reproducere det for mig, svigtede i sidste Øieblik - altsaa det blev ikke. Nu har Hr Hendriksen og Fotograf Weller tilbudt at gjøre et Forsøg og mener at kunne faa noget ud deraf - kunde det saa lade sig gjøre før Afsendelsen til München ?
Weller maatte nemlig selv have det op i sit Atelier for at være sikker paa godt Resultat, og saa maatte det jo kunne komme ind til ham samtidigt med at det dog skal flyttes i Anledning af Münchener udstillingen
Imødeseende gunstigt Svar
Deres hengivne
P.S. Krøyer

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Hornbæk
København

Carlsberg arkiv

Et Aftenselskab