Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1896 januar

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Dahlerup

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til Dahlerup om en vis Hr. Møller og dennes rolle i arbejdet med opførelsen af Glyptoteksbygningen

Transskription

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Jeg har vel modtaget Deres og Møllers Skrivelse af 30teds, men det er vistnok en Feiltagelse at det er adresseret til "Bestyrelsen for Glyptotheksbygningen".
Saavidt jeg erindrer har denne ikke noget Særligt med Hr. Møller at gjøre og vilde altsaa kunde indskrænke sig til at tage Deres Meddelelse ad notam; men det forekommer mig at der fra Controlcomitéens Side er fra Begyndelsen

er stillet den Betingelse at Hr. Møller skulde være medansvarlig for Arbeidets Udførelse, og hvis dette er rigtigt maa Deres Skrivelse forelægges Controlcomitéen.
Maaske husker jeg feil, og beder Dem derfor kun betragte disse Linier, som en foreløbig Anerkjendelse for Modtagelsen af Deres Skrivelse.
Jeg har nu sendt denne til Controlcomitéen for at høre om denne har Noget imod at Hr. Møllers Ansvarlighed ophører.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv