Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-06-09

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved tilbyder CJ sin egen samling af bl.a. guldsmykker fra Syrien; han oplyser, at den har en værdi af 8.500 fr. Han medsender en liste over genstandene.

Transskription

Constantinopel, 9. Juni 1885.
Hôtel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.

Førend jeg tager mine Antike Sager til Paris, tillader jeg mig at sende Dem Listen derpaa. - Grunden hvorfor jeg ikke har gjordt det før, var fordi jeg er bange, det ikke passer i Deres Samling.
Dog erindre jeg, at De besidder flere gode Gjenstande fra Syrien, og det dog maaske vilde interessere Dem at faa flere. De bliver sjældenere og sjældenere, og der vil ikke med Lethed findes en saadan lille Collection af virkelige, pragtfulde, Antike Guldsager som den, jeg nu besidder - der er Stykker der ibland, jeg under mine mangeaarige Ophold i Syrien ikke har seet Mage til.
Jeg ønsker at sælge den, og den er anslaaet til francs 8.500. Skulde De Ønske at komme i Besiddelse deraf, skulde det være mig en Glæde at vide, at Sagerne er i Danmark - finder De Priesen for høi, vil jeg gjærne tage Sagerne til Paris først; kun veed jeg af Erfaring, at det er svært at nægte at afgive Sager, naar nogen byder en anstændig Priis; vil De imidlertid Antage Sagerne efter de budne Priiser, enten det nu er meere eller mindre, har De Fortrinet, dog troer jeg ikke, det bliver mindre, da jeg antager, at et Par Stykker deriblandt er tilsammen henved 4 a 5.000 frank værd. - Skulde De Ønske Sagerne tilsendte, beder jeg at sende mig en Telegram til oven angivne Adresse.
Den Türkiske Mission med Ordenet for Kongen Afgaar snardt, glem ikke at søge om Tilladelsen for Sarcophagen. Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.

Antike Gjenstande i min Besiddelse

Guld-Sager.

1. Et Guld-Armbaand - massivt - med en Løve paa enhvær af de sammenløbne Ender. - Særdeles Skjøndt.
2. Et Par Guld Ørenringe, store, med massive Figurer, meget_Skjønne.
3. Et Par store Guld-Ørenringe med drevne Bacushoveder, pragtfulde.
4. Et Par mindre - do - do og Perler, pragtfulde.
5. Et Par mindre - do - med Figure og Perler, pragtfulde.
6. Et Par mindre - do - med Figure og Kjeder, pragtfulde.
7. Et Par simplere - do - med slebne Steene, skjønne.
8. Et Par simplere - do - alt Guld, mindre skjønne.
9. En Antik Guld-Ring med en pragtfuld Camée, Minerva Hoved, Cisayn (?), særdeles pragtfuId.
10. En Antik Guld-Ring med en Gemme, simpel, men net.

Gemmen.

11. Et Dionysoshoved, pragtfuld.
12. En siddende Venus, pragtfuld.
13. En med Heste forspent Vogn, simpel.
14. En Gnootik med Inskrifter og Figurer, serdeles skjøn.

Bronzer.

15. En Lampe, 13" høj, pragtfuld.
16. En Statuet 6j " høj, skjøn.
17. En Statuet 3 " høj, skjøn.

Terra Cotta.
18. En Venus med en Priap 10" høj, net -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895