Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1919-11-04

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

Weis skriver til Asta Møller, at der trods modstand i direktionen (HJ og Zeuthen), er givet ham bemyndigelse til at byde 50.000 frcs på Rousseaus billede.

Transskription

4. 11- 19

Kære Fru Asta Möller!
Naar Behandlingen af det Rousseauske Spørgsmaal har taget saa lang Tid hidrører det navnlig fra, at Meningerne om dets Køb har været meget divergerende, ja egentlig har der i Direktionen været et Flertal (Helge Jacobsen og Zeuthen) imod min Stemme for ikke at købe Billedet. Af Sagkyndige uden for Direktionen har Karl Madsen

forsvaret Købet, medens Hannover og Oppermann nærmest vare imod det.
Denne Modstand har været støttet dels paa det for Rousseaus sene Kunst saa lidet karakteristiske i Billedet dels paa det maaske noget overfladisk dramatiske i Fremstillingen dels endelig paa den utvivlsomt stærke Eftermørkning, som navnlig skader Midtpartiet. Resultatet af de gentagne Forhandlinger om denne

Sag er midlertidigt blevet, at jeg har faaet Bemyndigelse til at byde 50.000 Francs; kontant Betalt ved Accepten for Billedet. Naar jeg ikke har kunnet faa Tilladelse til at gøre et højere Bud beror det som sagt paa, at der i Direktionen er ovevejende Stemning imod Købet og at man ingenlunde vil blive sorgbetynget, hvis Købet gaar i Stykker [utydeligt]

Med venligst Hilsen
fra Deres hengivne
A. P. Weis

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II