Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-01-19

Dokumentindhold

Weis skriver til CF's direktion, at NCFs direktion ikke kan træffe en enstemmig afgørelse om kvæstorrollen i NCF, da direktionens 3. medlem (Holger Hammerich) er på rejse.

Transskription

19. 1. 1911

Til
Direktionen for Carlsberg Fondet.

Med Hensyn til den ærede Direktions Forslag om, at Bestemmelsen i Ny Carlsbergfondets Fundats § 4 Litra G om Besørgelsen af Fondets Kasse og Regnskabsvæsen ændres derhen, at de paa gældende Forretninger i Overensstemmelse med, hvad der stadigt faktisk har fundet Sted, foranstaltes udførte ved Ny Carlsbergfondets Direktions Foranstaltning, undlader jeg ikke herved at meddele den ærede Direktion,

at nogen enstemmig Beslutning herom ikke for Tiden kan tages af N.C. Fondets Direktion, da Direktionens 3die Medlem for Tiden er paa Reise i Udlandet.
Brygger Jacobsen og Undertegnede kunne dog for vort Vedkommende ganske tiltræde Direktionens Forslag.

Ærbødigst
A.P. Weis

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets direktions brevpapir

København

C.F.D 1910-1911 Nr. 200

kvæstorrollen