Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-01-19

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har anbefalet Weis for Rosenørn-Lehn til en stilling på Kobberstiksamlingen.

Transskription

Ny Carlsberg

19-1-81

Kjære Andreas
Overmaade heldigt fik jeg Dit Brev ligesom jeg imorges skulde ind til R.
Jeg bragte Sagen paa Bane og behøver ikke at sige med hvor stor Varme jeg anbefalede Dit Candidatur.
R. indvendte netop det Du havde forudsagt, jeg antydede Dit Svar og føiede til at det var min Overbeviisning

at baade Kobberstiksamlingen og Du vilde være godt tjente med at Du blev ansat selv om Du efter en Aarrække fik anden Beskæftigelse.
__
Jeg henviste til Jul. Lange og til Meldahl. Troer Du ikke at en Anbefaling fra dem var frugtbringende ?
Din hengivne
Carl J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet