Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-07-10

Afsender

Stefan Sinding

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Sinding gentager i dette brev sin begejstring over, at Helge Jacobsen nu har overtaget ledelsen af Glyptoteket og Ny Carlsbergfondet. Sinding lover at støtte og vejlede Helge, hvis han skulle få brug for det.

Transskription

Paris 10 Juli 1915.

Kjære Helge Jacobsen.

Jeg har idag erfaret, at Du har overtaget Din Faders Stilling som Ny Carlsberg Glyptotekets Direktør. Det er da baade naturligt og høveligt, at jeg sender Dig min Hilsen i Din nye Værdighed og ønsker Dig, at den maa bringe Dig megen Lykke og Ære. - Jeg ved, at det var Din Fars Ønske at du skulde arve hans Stilling, han har mange talt derom med mig, han fandt at Du havde Evner for dette Hverv.

Det er i Kunstens Verden en fyrstelig Værdighed, Du arver efter Din Far. Slægt skal følge Slægters Gang, det er Naturens Lov, lykkeligt er det, naar en saadan Stilling, som Du nu har overtaget, kan gaa i Arv fra Far til Søn, stoltere adelskab kjender jeg ikke.

Du ved, med hvor fast et Venskab jeg var bundet til Din noble Mor og Far, Du ved, hvor uendelig meget jeg skylder dem, hvorledes han i alle de mange Aar har beskyttet min Kunst, og Du husker, hvorledes han mange Gange trofast og modig har stillet sig i Breschen for mig personlig. Jeg vil aldrig komme over mit Savn af ham. Intet kan være naturligere, end at jeg føler mig som hans Børns Ven, glæder mig ved deres glæder, sørger med deres Sorg. Jeg har det Eder voxe op fra smaa allesammen. En gammel Ven skal ikke trænge sit Venskab paa den unge, men naar jeg om idag sender Dig min Lykønskning, beder jeg Dig huske, at jeg sidder med de mange Aars Erfaring som Kunstner, vel ogsaa med en vis Værdighed og Indflydelse. Paa saa høi en Post, som Du nu staar, kunde Du i Tidernes Løb blive udsat for Vanskeligheder. Du har selv set, hvorledes din Far, skjøndt hans Liv var en uafbrudt Række af Velgjerninger mod hans Landsmænd, ofte blev ilde nok lønnet. Skulde Du nogensinde Trænge til et Raad og maaske Støtte af en Mand, Du med logisk Selvfølgelighed kan stole paa, vilde jeg være lykkelig, om Du kom til mig.

Din gamle Ven
Stephan Sinding

Fakta

Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv