Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-03-16

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver fra Rom. Han og Paula er på vej hjem fra Ægypten og rejser via Strasbourg til København.

Transskription

Roma 16-3-9

Min Kjære Helge
Tak for Dit Brev af 2. Marts med Dine Fødselsdagsønsker.
Naar jeg ikke har skrevet til Dig ligger det i at jeg ikke vidste Din Adresse - deels vidste jeg ikke naar Du fra Eders lange Englandsophold var vendte tilbage til Frankrig, deels var uvidende om Eders nye adresse dér.
Jeg sendte derfor kun et Brevkort fra Ægypten adresseret til Rue des missionaires, men

uden Husnummerangivelse - jeg havde glemt Nummeret.
Endelig seer jeg nu at Du boer N 25 Rue de missionaires og jeg kan da haabe at disse Linier træffe Dig.


Jeg vilde have skrevet til Dig og bedet Dig om ikke at anmode min Moder om at bo hos hende; hun er jo nu saa gammel at hun ikke have den Uleilighed og Uro som altid er forbunden med at have Gjæster i Huset. Besøg hende saa meget hun kan taale, det vil hun have godt af og glæde sig over, men fald hende ikke til Byrde ved stadig at være i Huset.
Nu fik jeg Brev fra hende at hun netop har sagt det

Samme selv, og at hun havde afslaaet Eders Anmodning. Det maa I ikke tage hende ilde op.
Jeg haaber nu snart at see Dig at det ikke varer altfor længe ind i April inden Du kan komme til Bryggeriet


Vi have havt en deilig Reise, og en betydelig sval Temperatur i Ægypten, aldeles ikke lidt af Varme snarere undertiden frosset lidt!
Her i Rom er Veiret saa ufestligt ja saa afskyeligt som muligt i Rom: Regn og Blæst alle tre Dage vi have været her og intet Haab om Bedring.
Jeg har tit tænkt paa Dig, og vi have begge talt om Dig

baade i Ægypten og her, hvor vi jo tit have seet Noget som ogsaa vilde have glædet Dig


Jeg er indbudt til Christian Ehrhards Confirmation d 28de i Strassbourg og vi reise dertil.
Derefter reise vi lige hjem og haaber at være velbeholdne paa Carlsberg 1. eller 2. April


Lev nu vel begge to med hjertelig Hilsen fra eders kjærlig hengivne
Papa

Paula hilser

Fakta

Brev
Rom
Marseille

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.