Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-12-01

Afsender

Vagn Jacobsen

Dokumentindhold

Vagn er meget utilfreds med at hans 3 søskende har fordelt Ottilias juveler mellem sig uden at han selv har været med. Han kræver, at juvelerne lægges tilbage i skrinet og at der foretages en ny fordeling.

Transskription

1 December 09

Kære Theo.
Gennem Helge erfarede jeg, at I tre Sødskende ganske roligt har fordelt Mama's Smykker uden at anmode mig om at være tilstede. Dette kan I ikke gøre mod mig i Særdeleshed da det mere end een Gang er hævdet "at smykkerne ikke maatte fordeles uden alle 4 Børns Nærværelse". Da jeg ikke kender selve Fordelingen i Enkelthederne kan jeg ikke paa nuværende Tidspunkt udtale mig om hvorvidt Fordelingen er retfærdig eller lovlig og min Protest gælder da heller ikke nu selve Fordelingen, men den Mangel paa Hensyn der er vist mig ved at foretage Fordelingen uden at lade mig deltage. Derfor forlanger jeg den Oprejsning at alle Smykkernelægges tilbage i Skrinet og Smykkernes Fordeling under min Tilstedeværelse - altsaa ogsaa de Smykker der er under gaaet Forandringer. Du har, hvis jeg ikke husker Fejl, en Liste over alle Juvelerne.

Det var nok saa rart at have den ved Haanden ved den Lejlighed.
Jeg kommer ind omkring d. 12 Decb hvilket er en Søndag, vi kan da mødes paa mit Hotel eller et andet Sted hvilket er mig ligegyldigt. Passer denne Dag ikke bedes Du træffe Aftale med Paula og Helge om en Dag og skal jeg da give Møde.
Jeg er glad ved paa denne venskabelige Maade at give Jer Lejlighed til at gøre - i hvert Tilfælde - den formelle Uret mod mig, god igen.
Du bedes hilse Edgar og børnene.
Din Broder
Vagn

Fakta

Brev

Dansk

Nyborg

Bryggerioet "Carlsminde"s brevpapir

København

Carlsberg Arkiv