Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-03-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ er irriteret over Helges giftermål.

Transskription

26-03-1908

Min darling Theodora.
Det er dog kjedeligt med den bestandige Sygdom baade hos Børnene og hos Dig.
Hvis du kommer ind en af Dagene, saa lad mig det vide i Forveien, at jeg kan faae Leilighed til at see Dit kjære Ansigt og tale lidt med Dig inden jeg reiser.
Jeg har taget Sovevogns billet til Tirsdag Aften. Den 5te April som er en Søndag skal jeg tænke paa Dig i Taragona eller Zaragoza.
I gaar aftes, som jeg sad og skrev et advarende Brev

Til Helge fik jeg Telegram fra ham
”Marriage settlements agreed with”

Det dumme Fæ har altsaa ladet sig overrumple af de nederdrægtige Bondefangere, som han er faldet i Hænderne paa.
Af et Brev, jeg igaar morges fik fra hans Kjæreste, seer jeg at hun ikke er bedre end de Andre.
Nu sidder han dér i Fedtefadet for sin Livstid.
Hans Udsigt til at komme paa Carlsberg engang har han jo ødelagt.

Det vil blive behageligt for Eder at komme til det Bondefangerbryllup, hvor Din Broder giver ”den pantsatte Bondedreng’s Rolle
Prosit der Mahlzeit!
Hils Edgar og kys Børnene, og hvis Du kan saa kys Dig selv med
Fra Din Papa

II
Dette med Helges Svigerfader er dog en meget vigtig Sag, som jeg hans Fader, og jeg synes ogsaa I hans Søskende, ikke kan see rolig paa.
Det er ikke ganske let for Helge, som ikke synes at have megen Rygrad, at staae sig imod et Par drevne Skotter, af hvilke den ene er en udlært Lawyer og den anden han kjære Svigerfader selv

Vil I dog ikke sætte Eder i Forbindelse med Levin, som har Afskrifter af ”Aagerkarle documentet” samt en Contract skreven paa Dansk Maade, en Contract, som i Virkeligheden eraltfor coulant, men som

Jeg dog har godkjendt.
En Udtalelse fra Eders Side om eventuelt at vægre Eder ved at bivaane et Bryllup som er en Haan imod Din Broder vilde dog maaske have nogen Betydning.
Men skal der handles (skrives) maa der handles hurtigt.
CJ

Fakta

Brev

Dansk

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.