Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-09-15

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fortæller, at han nu, efter flere års stridigheder, er blevet enedirektør for både Ny- og Gamle Carlsberg. Han spørger Theodora til råds m.h.t. Paula

Transskription

Ny Carlsberg
15-9-6
Lørdag Aften

Min kjære Theodora

Tak for dit Billedkort og især for det Kys Du gav mig dermed.
Det var deiligt at høre nogle Toner af den 10de Symfoni
Du har maaske allerede hørt, at i Forretningshenseende synes det at Striden og Spliden paa Carlsberg nu skal være til Ende. Jeg er bleven

Enedirecteur for begge Bryggerier og Kofoed Ryder og Lorentzen gaae deres Vei.
Derimod skal den udmærket dygtige Overinspecteur Andersen fra D.f. Bryggerier have den mercantile Ledelse. Herover er nu Hr "p" bleven rasende og vil gaae
Ledelsen bliver nu ialtfald simplificeret saaledes, at jeg med Poulsen og Andersen styrer det Hele.
Jeg er jo nu færdig i det

Væsentlige baade paa Kas og paa Glyp, saa jeg har alle mine Kræfter frie til at sætte ind paa Bryggerierne.

Siig mig har Du nogen Plan med Paula. Hun siger at hun skal reise hjem med Eder. Det har jeg jo Intet imod - tvertimod. Men, hvis saa er, lad mig da vide hvilken Vei reise Du og naar kommer Du hjem med hende? Kan hun være i Helsingør? Hun bør jo reise til Frankrig inden Vinteren - jeg veed

blot ikke hvor jeg skal sende hende hen.

Du kan vel ikke give mig nogen Anviisning i saa Henseende?
I komme vel ikke over Strasbourg paa Tilbageveien? i saa Fald kunde maaske Ehrhard give Raad.
Min Tanke er med Paula, at faae hende i en Familie, maaske helst en protestantisk Præst, muligvis hellere udenfor end i Paris.
Lev nu vel min darling Datter jeg synes jeg stadig hører Tonen af den 10' Symfoni for mine Ører Du kjære Theodora
Din Papa
som elsker Dig

Fakta

Brev

Dansk

København

Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. Breve fra Carl Jacobsen til Theodora Jacobsen.