Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-02-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ ønsker Helge og Vagn til lykke med eksamen, men kritiserer igen Helge, denne gang for hans håndskrift!. CJ fortæller, at han ofte drømmer om Ottilia og længes efter 'den evige hvile'.

Transskription

Ny Carlsberg
4-2-4

Min kjære Helge
Tak for Dit Telegram om Eders veloverstandne Examen, som naturligviis glædede mig og vi Alle meget.
Til Lykke, kjære Børn med Resultatet. Det er første Gang at jeg har kunnet ønske Eder til Lykke i en saadan Anledning, desto inderligere følte jeg Glæden derved og haaber at Fremtiden maa bringe mange Glæder af den Art for Eder og mig.

Da jeg i dag saae Dit Brev til Poulsen ligge paa hans Bord bad jeg ham fortælle mig Noget om hvad Du havde skrevet til ham. Han rødmede let.
Jeg spurgte ham da om han maaske endnu ikke havde læst Brevet.
Jo-o-o-o, men Hr. Helge skrev saa utydeligt at han ikke havde opfattet hvad der stod i Brevet! han gav mig det da at læse og med nogen Vanskelighed fik jeg Meningen ud af det meste. Dog var der endnu

enkelte Steder, hvoor ogsaa jeg maatte give tabt. Forhaabentlig har det ikke været af nogen afgjørende Vigtighed, thi det vil næppe blive gjort til Gjenstand for yderligere Fortolkning.
Det kunde synes ilde, at jeg som selv skriver slet, taler med om Din Skrift; men for det Første er jeg Din Fader som bør advare Dig for at blive hengiven til de Feil som jeg selv har, og for det Andet er jeg saa gammel, at det, uagtet jeg gjør mig Umage, er mig meget vanskelig at gjøre Fremskridt med min Skrifts Forbedring, imedens Du er endnu saa ung, at Du, naar Du bare vil kan forbedre Din Skrift saaledes at det ikke

er en Kjedsommelighed at skulle arbeide sig igjennem den.

Herhjemme er Alt vel. I dag skulde vi begynde at kjøre lidt Is fra Damhussøen. Igaar Aftes begyndte det at tø voldsomt. Jeg troer at vi har faaet to Læs!
Naa! vi kunne klare os med vore Ismaskiner og Isværker!
Jeg tænker ikke at jeg har skrevet efter at jeg fik Brev fra Auguste at han ikke kan reise med mig til America.
Vi bliver da os tre sammen, som maa modbevise Almengyldighed af den almindelige Regel "two is Company three is none" !
Jeg glæder mig nu meget til snart at være sammen med Eder
Hilsen til Vagn
Din Papa

[på langs af papiret:] Jeg drømmer bestandig saa deiligt om Mama. Det er de bedste Øieblikke i mit Liv, men jo rigtignok kun Øieblikke men de vække Længsel hos mig efter den Evige Hvile, hvor jeg maaske ikke blot vil drømme om hende men med hende!
Atter inat en deilig Drøm!

Fakta

Brev

Dansk

København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.