Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-05-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen spørger til sagen byttesagen med Rauchs Victoria, som han gerne vil have til Glyptoteket.

Transskription

26-5-2

Kjære Hr Kammerherre
F. Meldahl

De skrev til mig 10-3-2 "Nu kommer der officielt Svar fra Academiet om Byttet med Rauch".
Hjemkommen fra Italien i disse Dage har jeg endnu intet Svar forefundet.
Jeg veed nu ikke:
Er Svaret maaske kommet under min maanedlange Fraværelse og er bleven

forlagt
I saa Fald maa jeg gjøre stor Undskyldning, i det jeg samtidig maatte anmode om en Gjenpart. Eller er Svaret maaske endnu ikke sendt?
Academiet har jo i Mellemtiden skiftet Directeur - en Forglemmelse af denne lille Sag er derfor let forstaaelig.
Men enten det er det Ene eller det Andet, saa beder jeg Dem afgjøre Sagen.
Hvis Academiet har noget

Ønske angaaende Gjenstanden for Byttet saa beder jeg Dem lade mig det vide.
Hvis Academiet ikke har noget Ønske, da kan jeg jo gjøre min Ret gjældende og give det Stykket efter mit Valg.
Derom ville vi jo glat blive enige.
Men jeg vil gjerne have Figuren Rauchs Victoria saavidt mulig til Glypt.
Vi gaae Sommeren i møde og enhver ny Figur betinger en ret betydelig Omflytning af flere andre

og dette Arbeide vil jeg bødig foretage midt i Tourist tiden.
I det Haab at De vil bringe Sagen til Ende er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen

PS
Ved min Hjemkomst fandt jeg den lille Skizze "en Dandserinde" af gamle Bissen tilbudt til Glyptotheket. Den som De omtalte i Deres Brev af 14-3-2. Jeg kjøbte den strax til Samlingen
J

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog