Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-05-29

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl er bitter. Han beklager sig over forholdene i Danmark og forstår godt at unge mennesker søger væk.

Transskription

Fortunen pr Klampenborg
d 29-5-1902

Kjære Herr Directør!
Jeg fatter ikke at De endnu ikke har faaet Svar paa den Sag som blev afgjort i sine Hovedtræk før jeg traadte fra som Directør. Enten er den expederet og gaaet tabt eller ikke expederet fordi der i Akademiet var saa overvældende Meget at gjøre i Slutn af Marts, og der ved Forvalterens Sygdom blev besvaret ved/af en Hjælpekraft.- Muligen at den ny Secretair er bleven overanstrengt i sit Arbeide m m. - Nu har jeg sendt Deres Brev til Secrtairen og kan vel saa nok føre den hurtig til Afslutning.
Det er jo en underlig Institution vi have; med slet lønnede Embedsmænd og en helt ulønnet Directør. Tænk hvilket Arbeide har jeg ikke ydet der i 20 Aar, 5 Aar Vicedirectør og ofte desuden været den organiserende

samlende og arbeidende [?] Mand - uden derfor at faa andet en Utak! Ikke en Øre i Løn og aldrig paaskjønnet - ja end ikke forstaaet i Ministeriet - jo ældre jeg bliver desto mere foragtelig finder jeg Forholdene her i Hjemmet og .... at flinke Folk forlade Hjemmet og søge ud, ligesom min Søn.
Jeg glæder mig over at De tog Dem af Bissen[s] lille Figur; den fortjener et godt Sted at være paa.
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
F. Meldahl.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek

Kunstakademiet