Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-04-22

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er meget glad for Meldahls råd og vejledning m.h.t. arkitektoniske forhold vedrørende opførelsen og udsmykningen af Glyptotekets facade.

Transskription

26 Frydendalsvei
V.
22-4-91

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
Jeg kan nu modtage Klokkestolen naar det skal være.
Jeg vilde være Taknemmelig om De vilde lade Afsendelsen besørge fra Hillerød.
Saasnart jeg faaer Regningen skal jeg sende beløbet - (til Hvem ?)
Dahlerups Figurer paa Glyptothek Facaden, maa

vist nærmest betragtes som Signaturer - og jeg troer at det vil være muligt at faa Figurer som passe f.Ex. Statuer fra Rotonden i Vaticanet o.lign.
Men jeg er Dem meget taknemmelig for Deres Bemærkninger. Det gjælder om at faa det Bedste og Skjønneste ud af dette Anlæg - ethvert Raad en hver Oplysning eller Dom er derfor velkommen især fra Dem!

Lysforholdene har jeg selv nogen Frygt for, og det er mig derfor meget kjært at kunne referere til Deres Brev under vordende Forhandlinger.
Vi have saa liden Erfaring her hjemme - De har gjort disse Forhold til Gjenstand for særligt Studium et Ord i rette Tid fra Dem vil derfor kunne blive til største Nytte.
Med Ønsket om en lykkelig Reise er jeg Deres altid
meget hengivne og ærbødige

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet. Kopi i CJ kopibog NCG