Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-06-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Afventer korrektur

Transskription

4. - 6. - 91.

Kjære Hr. Consul Løytved.
Deres ærede Brev af 14. Mai har jeg rigtig modtaget.
Jeg takker Dem meget for Indkjøbet af de 4 phoenikiske Broncefigurer. - Beløbet, 75 francs, skal jeg sende til Hr. Bockelund.
Det store Hoved vil jeg betale de 2.000 francs for, skjøndt det synes meget dyrt.
At det sammenlignes med det saakaldte "Antinous" Hoved er ikke meget opmuntrende; thi dette var et romersk Hoved fra en seen Tid, og den Priis, jeg dengang betalte, 2.300, var meget for høi.
Hvis jeg ikke troede, at det nu tilbudte Hoved var meget bedre, vilde jeg ikke give 2.000 francs for det.
Drengebusten talte vi vist udførligt om, da De var her i Efteraaret. - Vi vare jo Alle dengang enige om, at den muligviis slet ikke var antik.
Jeg har nu sendt Photographierne til en af de største Kjendere i Europa for at høre hans Mening.
En Buste fra en Sarcophag maae vel forstaaes saaledes, at det er et Relief, noget i Form som Brystbillederne fra Palmyra, saaledes som det ofte sees paa Sarcophager.
Men det maa da erindres, at disse Reliefbuster, selv fra de bedre Sarcophager, i Reglen ere meget tarveligt Arbeide, som have liden Værdi, naar de ere skilte fra Sarcophagen.
Med fornyet Tak for Deres Uleilighed og med venlig Hilsen er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Jeg haaber, dette Brev kommer tids nok til at erhverve det store Hoved. Jeg har nemlig været i Paris og derfor ikke kunnet svare Dem før.
Jeg venter derfor med at sende de 2.000 fr., indtil jeg af Dem har faaet at vide, om De allerede har disponeret over det til Andre, eller om jeg faaer det.
J.

Fakta

Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.