Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-05-21

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laurits Tuxen meddeler Carl Jacobsen, at han vil tage ud af Paris og slå sig ned ved kysten. Han har fået megen anerkendelse for sit portræt af Ottilia Jacobsen, der tager sig bedre ud i Paris end i København. Tuxen giver en vurdering af årets salon udstilling, som han ikke mener, byder på det helt store.

Transskription

21, Bd des Batignoles
Paris d. 21 Mai 1886

Kjære Hr. Jacobsen!
Da jeg snart agter at forlade Paris for at slaa mig ned et eller andet sted paa Kysten vil jeg dog forinden sende Dem et Par Ord angaaende Salonen. Det der paa en Maade ligger nærmest, er Deres Hustrus Portrait. Jeg er meget glad over den Idé at udstille det her, og at De var saa velvillig at give Deres

Samtykke dertil. Det tager sig ubetinget bedre ud, end det gjorde hjemme, og vinder almindelig Anerkjendelse; det har ligeledes faaet en fortræffelig Plads. Det jeg lærer ved at se det her, er at man skal forholde sig saa ærlig og directe overfor Naturen, som muligt, og at man ikke skal slippe sin Opgave før man saa at sige har sagt sit sidste Ord, men i den Henseende har jeg unægtelig ogsaa at være Modellen særlig Tak skyldig. Med undtagelse af visse Landskaber kan man ikke sige at Maleriet er særlig godt re-

præsenteret i aar. Sculpturen frembyder ikke heller noget væsentlig Nyt. Et Par vilde Bachantinder af Falguières, en dygtig Bronce af en løbende Dreng af Injalbert, Hovedet paa Dubois Rytterstatue og enkelte andre Ting. Jeg troer at Tidsaanden gaar for stærkt i Impressionistisk Retning til at Sculpturen ret vil udfolde sig. Mærkelig nok er der ikke et eneste Forsøg i Chromplastik, hvad man ellers skulde synes maatte ligge for. Den egentlige Begivenhed maa Baudrys Udstilling siges at være. Hans hele

Kunstnervirksomhed er saa at sige repræsenteret, deriblandt aldeles fortrinlige Portrætter. Det er ejendommeligt at se hvorledes han i sin Farve og Behandling har fulgt Tidens Svingninger.
Da det ikke i Øjeblikket vil lykkes mig at vinde Interesse for Ateliermaleriet tager jeg som sagt snart ud paa Landet, men beholder dog indtil videre min Lejlighed i Paris.
Min Hustru og jeg takke Dem for al udvist Venlighed paa vor Tur til Kjøbenhavn og sende de bedste Hilsner til Dem og Deres Hustru

Deres hengivne
L Tuxen

De maa ikke glemme at hilse min lille Veninde Theodora fra Mig !

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv