Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1923-03-28

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

FP skriver begejstret fra École francaise i Athen, hvor han lærer mere på én dag end på 14 dage i København. Han fortæller, at han skal med Rhomaios rundt i Ætolien på hesteryg. Hovedindholdet i brevet er en anmodning om at få forlænget sit ophold i Grækenland, så han kan tage til Delos og forberede en bog.

Transskription

D. 28 Marts 1923

Kære Hr Jacobsen!
Jeg sidder i École francaise' dejlige Bibliotek med Udsigt til Haven, der ligger badet i den straalende hellenske Forårssol, og tænker med Medlidenhed paa de Stakler, der maa aande i Nordens Taage og Kulde. Jeg har aldrig nydt nogen Rejse som denne, baade Arbejdet i Museerne og i Biblioteket her er en Fest, og jeg lærer mere her paa en Dag end paa 14 Dage i København. De skal faa at see, at ogsaa Glyptotekets Antiker vil nyde godt af denne forøgede Viden. Jeg har Katalogsedler med og faar hver Dag nye fra Haanden, finder Paralleler til vore Skulpturer, der er af stor Interesse.
Livet her er meget billigt, kun 100 Drachmer= 6 Kroner koster dagligt Kost og Logi, og vi lever kopiøst. Derfor kan mine Penge godt slaa til for en Maaned længere end bestemt, forudsat jeg

faar ca. 300 Kroner til Hjemrejsen af Fondet, saaledes som det var halvvejs lovet mig ved Afrejsen. Faar jeg dem ikke, rejser jeg over Land, men jeg frygter lidt de lusede serbiske Jernbaner med Henblik paa den paa hele Balkan grasserende Plettyfus.
Min Rejseplan er som følger: 4-11 April Rundtur paa Peloponnes i Følge med amerikanske Studenter. Saa 12-25 Studier igen i Athen. 25 April-20 Maj Ophold og Studier i Delfi (jeg har allerede gjort fine nye Opdagelser til Revision af Delfibogen eller Offentliggørelse af en helt ny Afhandling om Delfi. Den 25 Maj starter jeg med min græske Ven Rhomaios til en 8 Dages tur til Hest gennem Aitolien, det mest ukendte af de græske Lande. Det er en enestaaende Chance. Rhomaios er Efor for Aitolien og har gravet deroppe paa flere Steder, og der er Antiker deroppe, ingen anden end han kender.
Dertil det æventyrlige i Rejsemaaden og Opdagelsen af dette halvvilde Bjergland

I Begyndelsen af Juni vil jeg være tilbage i Athen og studere Resultaterne i nogle Dage - Men nu kommer jeg til Sagens Kerne: fra baade engelsk, amerikansk og selv fransk Side har jeg faaet kraftige Opfordringer til at skrive en bog om Delos, svarende til min Delfibog. Jeg har mægtig Lyst, Opgaven ligger udmærket for mig. Men i saa Fald maatte jeg være paa Delos fra medio Juni til medio Juli og vilde først være hjemme igen ca 25 Juli. Jeg giver gerne min Sommerferie. Og naar Departementchefen tager Indskrivningsbeviserne til begge Terminerne, d. 11 Juni og d. 1. Juli ud samtidig baade i Fondets Kvæstur og i Glptotekets Boks, saa kan Henriksen godt klare Sagen. Jeg skal nok kontrollere, naar jeg kommer tilbage, og selv bringe Indskrivningsbevi

serne paa Plads. Vil De venligst forelægge Ny Carlsbergfondets Direktion dette Brev og dette Forslag - eller denne Bøn. Naar jeg er kommen saa langt, og Rejsen er saa dyr, saa vilde jeg gerne løbe Linen ud. Til Glyptotekets Bestyrelse, der er mere formalistisk anlagt, skal jeg nok sende en formel Ansøgning, naar jeg hører, hvorledes De personlig og Fondets andre Medlemmer stiller sig til Forslaget.
Jeg skal sende Dep. Weis et Brev om visse Enkeltheder ved Terminen og om det Beløb paa 1200 Lire, jeg gerne vilde have til Hjemrejsen, men som jeg ikke ønsker tilsendt endnu. Gem ogsaa de 300 Lire, De skylder mig, til den Tid (1200 Lire = 300 Kr.). Vil De venligst give fru Brunckhorst vedlagte Brev og læse det igennem selv. Venlig Hilsen til alle Deres hengivne Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Athen
København

Ny Carlsbergfondets arkiv