Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-03-10

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen beklager sig over, at det er dyrt at leve i Paris. Han er næsten færdig med Susanne, som han har valgt først at udstille i København. Han vil gerne have et forskud på betalingen og foreslår 1000 kr.
Han har besøgt Falguière i forsøget på at få afstøbninger af hans skulpturer.

Transskription

15, impasse Hélène. Avenue Clichy, Paris d. 10/3 - 82

Kjære Hr Jacobsen !
Dette er nærmest for at underrette Dem om, at Susanne nu kan betragtes som reddet, og med stærke Skridt gaaer sin Fildendelse imøde. Det har været en haard Dyst, som har staaet paa i det meste af sex Maaneder, medens jeg havde gjort Regning paa 2 à 3. Det er nu for saa vidt min egen Fejl, som jeg har gjort det mere end doppelt saa stort, som oprindelig paatænkt; og forøvrigt forregner jeg mig i Reglen med Hensyn til det Arbejde, en Ting fordrer.
En kjedelig Erfaring har jeg har jeg imidlertid gjort herved, det er at man ikke kan leve af sin Kunst hernede, naar man vil afsætte sine Billeder hjemme til rimelige Priser, og dog vil anvende den fornødne Flid paa dem. Man kan

ikke lev og arbejde hernede under en 600 à 700 Francs maanedlig. Mit Atelier koster 150 fr, 20 Dage Model à 10 fr giver 200, og saa kommer Resten, som man endda skal være meget økonomisk for at holde under 300 fr. Paa den Maade skal der jo produceres en Del, for at holde det gaaende. Men paa den anden Side skal jeg ikke nægte, at de Mesterværker som omgive En, og den skrappe Kritik man lever under, virke særdeles fremmende, og nogle Aars faste Ophold vilde utvivlsomt være til betydeligt Gavn; dette tænker jeg ogsaa stærkt paa at sætte i Værk.
Under alle Omstændigheder rejser jeg dog enTur hjem i Majmaaned.
Jeg havde, som De maaske ved, tænkt at sende Susanne til Salonen, men dette har jeg af forskjellige Grunde opgivet; dels var jeg ikke sikker på at få det færdigt, dels er det holdt i en Stil, som ikke fuldt ud behager dem her, og den directe Følge heraf er at man

faaer en daarlig Plads i de højere Regioner, og det er der ikke stor Fornøjelse ved. Jeg sender det derfor hjem, men det vil neppe naa til første Ophængning, med mindre jeg sender det pr. grande vitesse, hvilket vil være temmelig bekosteligt, da der er Ramme om. Ja, der er nemlig Ramme om det,og baade en smuk og en dyr; jeg lod dem gjøre fordi jeg tænkte at udstille det her, og sendte intet Afbud til Mogensen, da jeg formodede han vilde afvente den nøjagtige Maalopgivelse; men nu fik jeg igaar en Billet fra ham, hvori han spørger, om han maa udsætte dens Fuldførelse, da han har meget travlt; det bad jeg ham selvfølgelig gjøre, og sagde at han skulde faa nærmere Besked gjennem Dem.
Jeg vil indrømme at det er min Fejl, men da det er en smuk Størrelse, vil Rammen altid kunne faaa sin anvendelse.-
I dag passerede jeg Falguières Bopæl, og benyttede da lejligheden til endnu engang at

vove mig ikast med Løven. Han gacv mig sin Gibsers Adresse, men at vi maatte vente til at Travlheden til Salonen var ovre; saa kunde vi først faa de to omtalte Ting, og dernæst havde han en Ophélia, som han selv var tilfreds med, og som vi maaske senere kunde faa; jeg har ikke set den.
Skjøndt det er udenfor Reglerne, vilde jeg gjerne bede Dem, nu da Billedet paa det nærmeste er fuldført, at sende mig en Del af Summen, da den forløbne Vinter har taget et betydeligt Hul paa Pengeposen; en Tuseind Kroner maa vel kunde holde ud til jeg kommer hjem. Idet jeg beder Dem undskylde at jeg gjør Dem Ulejlighed, slutter jeg, med Hilsen til Deres Hustru

Deres hengivne
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv