Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-12-12

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Fødselsdagsbrev til Helge. CJ beder drengene selv købe deres julegaver til en værdi af ca. 25 kroner. CJ har inviteret Auguste Ehrhard med til Amerika.

Transskription

Ny Carlsberg
Løverdag Morgen
12-12-3

Min kjære Helge

Disse Linier, som jeg har beregnet at skulle komme til Din Fødselsdag eller Dagen för, bringe Dig de bedste og kjærligste Ønsker, som din Fader kan udtænke.
Jeg ønsker Dig Udvikling af Dine medfødte Evner, Tankeevne og Arbeidsevne, dertil Kraft og Energi til at bruge Evnerne og Held og Lykke fra oven til at Dine Bestræbelser maa bære Frugt og saa Herrens Velsignelse til Din Gjerning at den ikke maa være Ham Uværdig.

Din Fødselsdag, Juleaften, skulle vi som sædvanlig tilbringe hos Grandmama.
Juledag tage Paula og jeg til Helsingør
Jeg vilde gjerne sende Dig en Fødselsdagsgave og Eder begge en Julegave, men da jeg endnu ikke har faaet Svar paa et Brev, som jeg skrev derom for nogen Tid siden, vil jeg foretrække at overlade Valget til Dig selv, og til Vagn for hans Vedkommende.
Det vil være mig kjært om Du i Chicago kunde

finde en Gjenstand, som Du kunde have Lyst at bevare som Erindring om Dit Ophold der til Værdi af c 25 Kroner. Det skulde være Fødselsdagsgaven; og Julegaven til samme Beløb hver maatte I da ogsaa selv sørge for.


Jeg skrev for nogen Tid siden til Auguste Ehrhard at jeg havde Lyst til at reise til America og besøge mine Sönner og see Bryggerierne og noget af Landet ifald:
1) Sønnerne gjorde en god Examen
2) der ellers ikke kom noget i Veien og
3) Ifald han vilde reise med

Jeg fik nu igaar Brev fra Eugenie at Tanken om denne Reise tiltaler Auguste meget.
Jeg haaber nu at de to første Forudsætninger ville komme tilstede.
I raade begge for den Første, Altsaa hvis I gjøre Eders Pligt ville vi forhaabentlig sees efter endt Examen i Chicago. Lad mig i næste Brev faae at vide naar (hvilken bestemt Dag Examen er til Ende.


Jeg skriver en af Dagene et Julebrev til Eder begge. Modtag dog hermed begge to mine hjerteligste Juleønsker
Eders hengivne Papa.
Og til Dig særlig, min elskede Julesøn, paa Din Fødselsdag en kjærlig Hilsen.

Fakta

PDF
Brev
København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.