Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-10-29

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Helge og Vagn påbegyndte deres bryggeruddannelser hos Urquhart Brewery, Dalkeith, Skotland 1/10 1902. CJ fortæller om sin rejse til München og om den meget sene spiring af byg, der har gjort det nødvendigt at importere malt fra Mähern.

Transskription

Ny Carlsberg
onsdag 29-10-2

Mine kjære Sønner
Min Reise til München var baade lærerig og fornøielig. Der blev holdt flere interessante Foredrag, det var den lærerige Deel, og vi endte med et Festmaaltid i "Künstlerhaus'es" overordentlig skjønne Sal - det var den fornøielige Deel.
Jeg holdt en Tale for München, som slog særdeles godt an.
Jeg vilde gjerne have stoppet paa flere Steder paa Hjemtouren eller blevet lidt længere i München, men jeg har saameget om Ørerne herhjemme, at jeg fandt det rigtigst at tage hjem
s. 2
strax
Jeg forlod Festmaaltidet inden det var tilende i Løverdags Eftermiddags, men var saa ogsaa hjemme her Søndag Aften.
Det fornøier mig at I have havt Glæde af Poulsens Besøg, og at Vagn har faaet Øinene op for, hvilken Støtte I ville
kunne have i ham naar jeg er død.
Det glæder mig, Vagn, at Du har den tiltro til Dig selv, at Du kunde ønske at være 10 Aar ældre og være hjemme.
Jeg vilde hellere ønske at Du var 5 Aar yngre, og hjemme. Det gjorte kan nu ikke gjøres
s. 3
om. Men den første Deel af Dit Ønske vil Vor Herre maaskee nok opfylde, at lade dig leve, den anden Deel beroer paa Dig selv, hvis, som jeg antager, det er Carlsberg Du tænker paa, naar Du siger at "Du vilde gjøre noget".
Jeg har læst en Deel af Julius Langes Breve. Enkelte have Interesseret mig meget, men jeg synes dog at der er taget for meget ubetydeligt med. Jeg blev anmodet om at indsende de Breve som jeg eier, forsaavidt de egnede sig til Offentliggjørelse, men jeg fandt ikke noget, som
s. 4
jeg meente kunde have almindelig Interesse.
Jeg er nu meget tilfreds med at jeg holdt dem tilbage.
Endnu have vi ikke kunnet begynde at malte; der viser sig ved Spireprøverne endnu næsten 30% uspirede Korn! Men dette uhyggelige Tal synker stadig. Vi tørrer Korn af alle Kræfter og forhaabentlig vil det ikke vare mere end 14 Dage inden vi ville kunne slaae i Støb.
Vi have paa Grund af denne sene Maltning maattet kjøbe meget Malt, deraf en stor Deel fra Mähren.
Lev vel, I kjære Börn, hjerteligt hilsede fra Eders Papa.

Fakta

PDF
Brev

Helge og Vagn påbegyndte deres bryggeruddannelser hos Urquhart Brewery, Dalkeith, Skotland 1/10 1902

København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.