Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-12-17

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura sender et jule-og fødselsdagsbrev til Helge. Hun skriver bl.a. om Niels Finsen, der netop har modtaget Nobelprisen, og om den begejstrede modtagelse Carl Jacobsens idé om en overdækket vinter til Glyptoteket har fået i pressen.

Transskription

Gl. Carlsberg 17 Dcbr 1903

Kjære Helge!
Gudske Lov at mine Øine og mit Hoved er blevet noget bedre at jeg kan have den Fornøielse at skrive til Dig, og ønske Dig alt Godt til Din Fødselsdag. Det gjør mig ondt at komme med mine Ønsker til Dig bag efter, men mine Tanker har været og er hos Eder Morgen og Aften og mange Gange om Dagen, og sjælden uden et Ønske, og en Tak til Gud for Eder, at I maae søge Eders Glæde i Arbeidet paa Eders Sjæles Forædling. Julen er dog en deilig Tid, den minder os om Jesu Nærværelse og vi kan have en Følelse af at han gaaer iblandt os, og denne Følelse styrker baade Legeme og Sjæl. Vi havde en stor Glæde igaar Laurits Djørup kom og fortalte mig at din Faders store Gave med Vinterhave imellem Glyptothekerne havde vagt en saa stor Glæde hos Puplikom, at hans Navn var med Beundring og Glæde paa alles Læber, en Glas bedekket
[på langs] Berlingskes Andmeldelse er blevet borte hvorfor jeg sender Dagbladets

2
Vinterhave med Statuer det kan Folk forstaae, og at deres By bliver enestaaende, og Gjenstand for alle Landes Opmærksomhed det giver Frekvens, og deraf Penge i Portemonieren. Dagbladet hæver nu din Fader til Skyerne, Berlingske er mere kortfattet hvorfor jeg kan sende det. Vi have forresten en Doctor Fintsen, som har gjort en Opdagelse for flere Aar siden, den er kommet saa mange ulykkelige Mennesker til Hjælp, og han har faaet den Nobelske Præmie 250,000. Dertil har Hagemann og Jørgensen hvær givet Fintzen 50 Tusinde Kronen, altsaa 350.000 har han, men de sidste et Tusinde er givet ham til Udvidelse af hans Lupus-Institut, til hvilket han ogsaa har skjænket sin 250 Nobel Premien, hun er svagelig, og har flere Sønner hvorfor jeg synes at han skulde hae beholdt lidt for Dem, men han siger: jeg vil ikke være rig, og mine Børn arver Indtet, thi naar de har noget at stole paa blive de til Indtet. Det er jo en almindelig Setning. Jeg vil haabe, at Du og Vagn hæver Eder over den almindelige Mening. I have jo ikke lidt at stole paa, dog det agtes for [??]
Vi have været i en stor Uro fordi vi Indtet hørte fra Vagn, især var hans Fader meget urolig, man ængstes jo først for Afstanden naar Brevene blive borte. Du skri men Vagn kunde bede Dig ikke at omtale hvis han feilede noget. Nu har Carl faaet et rart Brev fra Vagn og han kom meget glad og fortalte mig dets Indhold.

3
Jeg har sendt Eder en lille Bog af Ernest Novil, oversat af Boie, den er meget underholdende. Det er 14 Dage siden Hesberg har afsendt for mig Din Julegave og Din Fødselsdagsgave Kroner 200 samt 100 Kroner til Vagn som Julegave. Hils ham at jeg sender snart min Nytaars Hilsen til ham. Jeg vil paaminde Eder om at skrive til Hesberg hvis I ikke allerede har gjort det, han er Eders Faders, og Eders mest trofaste Ven han bogstavelig slider sig op i den vanskelige og anstrængende Stilling som han indtager. Hantrænger til Opmuntring for hvad han er for Eder, det kunde Eders Moder saa herlig gjøre. Jeg længes saameget efter hende of Julen vil blive svær for os, men det lyse Haab, om et halvt Aar at skulde see Eder er meget oplivende. Stakkels Jacobine hun er faldet og har brækket et lille Ben i Armen, jeg er bange at det vil blive en langvarig Historie. Jeg er glad for at Eders Fader har taget den Beslutning at reise til Eder i April, en Reise vil opmuntre ham i hans inderlige Bedrøvelse. Jeg holder Juletræ for Poula. Madsens vil helst være hjemme Juleaften saa vi blive kun 6 Johannes Steenstrup kommer, han har kjøbt sig et Hus med en Have lige over for han Lidet boer [??] og er meget glad derved. Nu lev vel kjære Helge. Gud beskjærme Dig og Din Broder, og lad det nye Aar bringe Velsignelse for hvad vi havde tabt i det forsvunde. Din Granmama
L.J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Chicago

Carlsberg Arkiv