Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-03-18

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl forsvarer sine udtalelser. Sagen drejer sig om forslagene til opførelse af et nyt museumsbyggeri ved Rosenborg og Kongens Have.

Transskription

Kjære Hr. Jacobsen!

Som anført det citerede Udtryk har jeg aldrig brugt og ikke kunnet bruge thi det er - tilgiv det - meningsløst og uanvendelig paa det jeg omtalte.- Altsaa jeg maa endelig have Lov til at være fri for at høre derpaa; men det haster ikke - der kommer nok en Leilighed hvor De paa rette Maade kan tage det tilbage
En Lov kan foranledige et Trællemærke paa en vis Deel af Byen og det har den Lov derved at den ...umuli Hovedgesimsen og Relief ol. - og Byen over sees med disse tandløse fladnæsede Bastarder
De seer altsaa at det er Deres og ikke min Yttring de har bragt. Hvad De ogsaa kan faa Bevis paa i de trykte Refferater.
Deres Beklagelse over mit Forfatter..kan De rolig spare Dem Sorgerne over.

Jeg tror De kan glæde Dem over at Landsthinget dog paa en ... Maade har reddet Ministeren og Alle ud over det næsten uværdige Uføre Sagen sad i ved en Penn som
Herholdt Plan at lægge Alt langs Gothersgade Dagbladets ting ... Worsaae at lægge det ... paa Excercerpladsen og det Andet hvor? eller Ministerens Forslag kan De dog ikke foretrækkes.
Hvad der kommer ud af Sagen maa Gud vide - men skal der komme Noget ud saa maa Folket have Mod og ... nok til at fremskaffe ... Planer og ikke Ord - og saaledes som De og Hansen vække ... Stemningen fra at der gjøres Offre

noget Bedre frem end det R.. ved Landsthinget end byder.

Los anden Udtalelse i Borgerrepræsentationen som jeg en Dag skal sende Dem og De skal see jeg har faaet sendt Sagen godt i den Retning men der skal langt mere til

Fakta

Brev

Dansk

København

Ferdinand Meldahls Brevpapir

København

Ny Carlsberg Glyptotek