Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-11-12

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens udkast til en hyldest til Emil Chr. Hansen i anledning af 25 års dagen for hans vellykkede forsøg med rendyrkning af gær.

Transskription

12 Novbr. 1908 [senere tilføjet med blyant]

Hr. Professor Emil Chr. Hansen

Det er jo i dag 25 Aar siden at Deres betydningsfulde Opfindelse:
"Af en ureen Gjær at udskille en "reen" Celle og propagere denne til en reen Paasætningsgjær"
første Gang blev anvendt i Praxis.
Jeg behøver ikke her at udtale hvilken afgjørende Betydning denne Deres Livs Stordaad har haft og altid vil vedblive at have for Bryggeriverdenen - det vide vi altfor godt allesammen; men De har ved denne "Hansens Methode" sat os Bryggere i en Taknemmelighedsgjæld til Dem som ikke kan glemmes eller forbigaaes i Tavshed.
Bryggeriforeningen griber derfor med glæde denne Leilighed til at overbringe Dem sin Lykønskning og udtale sin Tak.

Regeringen har beredvilligt imødekommet vort Ønske, et Ønske som ogsaa er tiltraadt af Carlsbergfondet, at udnævne Dem til Commandeur af Dannebrog.
Vi ønske Dem til Lykke til denne Udmærkelse som er saa meget mere betydningsfuld som Regeringen kun i ganske særlige Tilfælde tildeler Commandeurgraden naar den Paagjældende ikke i Forveien er Dannebrogsmand.
Ved Siden af denne Hæder lyder det fattigt, at Bryggeriforeningen eenstemmigt har udnævnt Dem til Æresmedlem. Vi beder Dem dog ikke at forsmaae dette ringe Tegn paa vor Høiagtelse.
Samtidigt anmode vi Dem om at maatte lade den Buste, som Hr. Brandstrup har modelleret af Dem, udføre i Marmor for at den engang kan opstilles i Bryggeriforeningen, idet vi dog bede Fru Professorinde Hansen bevare den saalænge hun lever.
Endelig har jeg den Ære at overrække Dem

en Æresgave fra Bryggeriforeningen i Form af en Anvisning paa 20000 Kroner.
Vi ønske og haabe, Hr. Professor Hansen at De saalænge De lever maa bevare den sjeldne Aandskraft, som De lykkeligt har faaet i Vuggegave og at De længe maa virke i det skjønne Kald, som De har viet hele Deres Livs Kræfter.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069, 4to

Gær