Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-10-30

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver vedrørende nogle sager fra Siena, som både han og J.C. Jacobsen støtter indkøbet af.

Transskription

30- 8bre-77

Hr Etatsraad Meldahl
Jeg har med Glæde modtaget Deres Meddelelse ang. Sienasagerne.
Min Fader paastaar haardnakket kun at have lovet 2000 Kr. jeg seer mig saaledes nødsaget til at levere de 3000 skjøndt jeg frygter at det vil see ud som Vigtigmageri at jeg giver et større Bidrag end ham.
Pengene ere til Disposition paa Anfordring
[på hovedet på modsatte side]
Jeg glæder mig meget til Deres Foredrag iovermorgen

Med venlig Hilsen
ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.