Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-12-24

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Fødselsdagsbrev til Helge fyldt med religiøsitet og minder om Ottilia. Helge og Vagn er på studie ophold ved Wahl-Henius instituttet i Chicago, og CJ er bekymret for, om de består eksamen.

Transskription

den 24. Decb. 1903

Min kjære Helge,
Mine Tanker ere hos Dig i dag.
Jeg beder hver dag Herren give sin Velsignelse til vor Gjerning; gid han vil give den til Din.
Da for 21 Aar siden Mama havde pyntet Juletræet og følte at hendes Tid nu var kommen, talte vi om og ønskede at Barnet skulde komme paa Jesu Fødselsdag, Juledag.
Klokken nærmede sig stærkt tolv men inden mid-

natstimen var slaaet paa Mellembryggeriets Uhr saae jeg Dig ligge ved Mamas Bryst. Vort Julebarn blev du dog..
Jeg har i dag dvælet oppe i Krypten: Dine Juleroser (Orange fandtes ikke, men naar jeg kan faa nogle skal jeg give Mama dem fra Dig) ligge tillige med 6 andre Bouquetter fra forskjellige samt et deiligt Kors af Ilex og Mistelteen fra Theodora og Edgar paa Sarcophagen.

De fire Sølvkrandse har jeg faaet sat i Glaskasser, og de blive ophængte i Rotunden i mellem Buerne (her skitse)
I Buerne hænge jo Grandpapas Krandse ol. (??)
Som om det hørte med til Dagen i Dag havde jeg inat den deiligste Drøm, hvor jeg var sammen med Mama, som om vi begge var lyslevende.
For en fjorten dages Tid siden drømte jeg at hun sad ved et Bord lige over for mig, jeg vidste godt at hun var død og jeg

citerede da for hende Heines bekjendte Strofe:

"Ich hab dich geliebt und liebe dich noch
Und fiele die Welt zusammen,
Aus ihren Trümmern stiegen doch
Hervor meiner Liebe Flammen.

Der er noget überschwanglicht i Udtrykket, men det rinder mig ofte i Tanken og det er derfor ganske naturligt at det kom frem i min Drøm.
Disse Drømme (Du skrev at Du ogsaa drømte om Mama) have naturligviis Intet med Mamas Aand at Gjøre de er udelukkende Phantasiefostre i vor egen sovende Bevidsthed.
Der er et andet Vers maaske ogsaa af Heine og med Musik af Schubert eller Schumann, som Mama

II
ofte sang og spillede
Ich schnitt es gern in jede Rinde ein
Ich grub es gern in jeder Kieselstein
Dein ist mein Herz und soll es ewig sein

Denne Trang til at skrive den Elskedes Navn paa alle mulige og umulige Steder gjør sig ogsaa gjældende hos mig.
Det er mig en Glæde hver Gang jeg kan finde et nyt Sted, til at minde mig selv og Andre om min tabte Elskede.
Jeg er nu kommet til 29 mere eller mindre betydelige Minder om Mama

Vil Du høre dem?
1 Chapus Buste som jeg nu lade udføre i Marmor
2 Tuxens Portrait i Glyptoteket
3 Tuxen [overstreget] Krøyer, Aftenselskabet i Glypt. med Mamas Portræt
4 Tuxen Kongebesøget i Glypt. hængende i mit Værelse.
5 Ross' Portræt hos Theodora
6 Epitaphiet med Brandstrups Buste i Jesuskirken ved Orglet
7 Sarcophagen i Jesuskirken
8 Familiemonumentet i Jesuskirken med hendes Navn (Livet og Døden af Tenerani)
9 Det Mindesmærke, som hendes Venner ville sætte hende (formodentlig en Mindetavle) i Jesuskirken
10 Reliefbusten paa Hoved facaden af Hovedbygningen.
11 Det større Monument som jeg sætter hende i Buskettet til venstre foran Hovedbygningen.
12 Chaplains Plaquette

13 Elefanttaarnet med hendes Navn
14 Dipylon med hendes Portrait i Terracotta
15 Det Epitaph som jeg opretter paa Malttaarnet ved siden af mit paa Pasteursvei
16 Alle Monogrammer omkring paa Ny Carlsbergs Bygninger
17 De tydske Bryggeres Maleri til mig og min "Hausfrau"
18 Julius Paulsens Doppeltportræt i Kunstindustrimusæet
19 Indskrifttavlen i Glyptothekets Forhal
20 Tegners Monument i X Salen
21 Hendes Marmorbuste af Brandstrup til X Salen
22 Marmorbuste af Brandstrup til Fødehjemmet
23 Marmorbuste af Brandstrup til mig selv og mine Børn
24 Brandstrups Buste udført i Porcelain
25 De i Polychrom Bronce (saaledes som Larches Jesusfigur, mat farvet Haar og Klæder, forgyldt Ansigt
s. 8
26 Det Portrait som Jul Paulsen nu maler (muligviis til Frederiksberg)
27 Jerndorfs Portrait, som han skal male (muligviis til Ny Carlsbergfondet)
28 En Dobbeltbuste af Mama og mig i Stiil med den saakaldte "Cato og Porcia - Vaticanet
29 Endelig vil jeg af N.C. Arbeiderlegats opsparede Penge stifte et Legat, som skal bære Mamas Navn, til Fordel for det af hende saa kjære Fødehjem.
Det bliver foreløbig kun paa c 6000 Kr, men kan jo hvert Aar forøges; hvis jeg skulde dø anbefaler jeg dets Fortsættelse til Eder. Efter at Arbeiderne har faaet deres Fag-Slave-forening behøver vi jo ikke at støtte dem

III
Juledag Morgen
Det ligesom formilder Savnet af hende at dyrke hendes Minde paa denne Maade.
Naar jeg skrev før, at Synet af afdøde i Drømme ingenlunde kan betragtes som en Slags Aabenbaring af disse, saa vil min sidste Drøm formeentlig snart bevise det.
Jeg sagde nemlig til Mama i Drømmen "Det er deiligt at jeg, uagtet at du jo er død, saaledes kan være sammen med Dig" Hvorpaa hun svarede: "Dette er sidste Gang jeg kommer til Dig"

Hvis det nu havde været en Aabenbaring af hende selv, saa vil hun naturligviis ikke komme igjen. Men hvis det er et Drømmebillede som ethvert andet, saa vil det rimeligviis gjentage sig. Det skal være interessant at bemærke!
Dit lange Julebrev af 5-7 Decb. har jeg modtaget og skal besvare næste Gang.
Vagns Brev af 11 Decb modtog jeg igaar d 24de.
Clausens Plads blev strax besat med Frederik Petersen I veed Edgars Ven, som har været i Xnia (China??) der er

saaledes ingen Plads for Mr. Schmidt.
Man skriver ikke allene (Vagns Brev) men alene!
Juleaften tilbragte Paula, Bertha og jeg tilligemed Johs. Steenstrup og Jacobine hos Grandmama.
Thedora og Edgar vare i Helsingør
Paula og jeg tage derud i dag. Paula bliver der til Søndag.
I dette Øieblik modtager jeg et nydeligt Brev fra Fru Hennings som beder mig hilse Eder. Hendes Kjærlighed til Mama er rørende, men der spiller hun ikke Comedie!

I øvrigt Alt vel her hjemme. Endnu har jeg ikke faaet Brev fra Auguste Erh. om han vil reise
Derimod fik Poulsen et Brev fra Henius (et Svar paa Spørgsmaal angaaende Schillers Svaleapparat) hvori han til Slut tilføier at mine Sønner ere flittige (det er jo glædeligt) men at det gaaer langsomt for Eder - dette er ikke meget lovende - dog haaber han at I ville bestaae ved Examen. Dette er heller ikke meget betryggende. Under disse Forhold tør jeg ikke tænke meget paa min Americareise. Thi hvis I ikke faaer Eders Examen og maa blive derovre et heelt eller halvt Aar til vil der for mig være liden Glæde ved at komme derover.
Lev nu vel begge to.
Herren være med Eder i det nye Aar.
Eders Papa som elsker Eder

Fakta

PDF
Brev

CJ husker ikke helt rigtigt. Det andet citat er fra Wilhelm Müller (1794-1827) Die schöne Müllerin, og musikken er af Franz Schubert
der skulle stå:
Ich schnitt es gern in alle Rinden ein,
Ich grub es gern in jeden Kieselstein,
Ich möcht es sä'n auf jedes frische Beet
Mit Kressensamen, der es schnell verrät.
Auf jeden weissen Zettel möcht ich's schreiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben

København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.