Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-12-15

Afsender

Vilhelm Dahlerup

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Dahlerup takker for sit honorar og meddeler Carl Jacobsen, at han har flere tegninger til "Mykene". Han håber endvidere at Hvidtfeldtsøjlen kan være præsentabel den følgende uge.

Transskription

Kjbh. 13 Dec. 1879

7[senere tilføjet]

Kjære Hr C. Jacobsen jun!
Først bringer jeg Dem min tak for det modtagne Honorar. Dernæst maa jeg meddele at jeg har flere Detailletegninger til "Mykene" hvoraf jeg tillader mig at fremsende een (Taarnet) de øvrige er det maaske bedst at jeg opbevarer - til Udførelsens Tid kommer - Til Slutning vil jeg gerne bede om Forlov at laane de smaa malede Tegninger - da jeg ingen copi har - og da jeg gjerne -af og til vil sysle lidt med "min kjære stadige Tanke".
I næste Uge haaber jeg at Hvidtfeldtsøjlen er præsentabel

Deres hengivne
V Dahlerup

P.S.
I dette Øieblik modtog jeg Deres ærede Meddelelse - og haster med at fremsende de ønskede Tegninger - det bedrøver mig lidt at skilles saa brat fra Disse -
Deres V.D.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv