Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-03-02

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er glad for Tuxens brev fra Rom om kopieringen af Tizians billede. Han mener, at der er en god idé at strække arbejdet over to vintre.

Transskription

2-3-80

Kjære Hr Tuxen
Det var mig en særdeles Glæde at modtage Deres Brev af d 28 Febr.
Jeg deler nemlig fuldstændig Deres Betragtning at man ved copieringer af et Billede som Tizians ikke kan nøies med at efterligne Overfladen men netop som De siger maa søge at arbeide sig ind i Mesterens Syn paa Naturen, og saa at sige see denne igjennem hans Øine.

Det gjælder vel mere eller mindre om al Kunst og al Digtning men i høiere Grad jo mere Mesterens Individualitet gjør sig gjældende i Kunstværket.
Heller ikke troer jeg at det er Skade at Udførelsen kommer til at strække sig over to Vintre i det tvende Ophold i Rom ingenlunde er for meget.
Sommeren vil De vel da tilbringe i nordligere Climater.

Jeg havde forleden Besøg af Deres Broder Martin, fabricanten i Nakskov, jeg har engang truffet ham før men havde her stor Fornøielse af at knytte nærmere Bekjendtskab med ham.
Det synes at gaa ham godt og at han ligesom De men paa et andet Feldt høster Ære for sig selv og for sit Land.
Med Ønsket om at Opholdet i den evige Stad maa være frugtbringende for Dem og Deres Kunst er jeg
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

København

Det Kongelige Bibliotek NKS 2339, 2 5