Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-01-27

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen skriver lidt mere om om vanskelighederne ved at skaffe forme til gipsafstøbninger af franske skulpturer. Han er usikker på, om han vil lade maleriet af Susanne udstille i Paris før end i København.

Transskription

15, impasse Hélène avenue Clichy Paris d. 27/1 - 82

Kjære Hr. Jacobsen!
Endelig i Søndags lykkedes det mig at faa en Samtale med Mr Thoquet, og derigjennem erfarede jeg Forskjelligt som har en vis Betydning i denne Sag. Svaret paa Deres Spørgsmaal, om hvem Formen kommer til at tilhøre, bliver desværre meget simpelt, idet den i 99 af 100 Tilfælde bliver slaaet i Stykker af Mangel paa Plads til at opbevare den.
For det Første existerer der i Reglen ikke nogen Form "a bon creux"; det er en Udgift, som Kunstneren ikke sætter sig i, med mindre det gjælder Reproductioner à la Barbedienne; det er derfor at Dubois Ting ere blevne formede,

og paa Grund af sin specielle Stilling har han kunnet opbevare sine Former i Udstillingsbygningen. I Slutningen af næste Maaned vil, dersom Frosten ikke forhindrer Støbningen, Resten af hvad der kan faaes fra ham blive sendt afsted.. Hans Nacissus existerer der ingen Form til; en saadan vilde efter Gibserens Sigende være noget vanskelig at tage; det maatte enten skee over Marmoret i Luxembourg, eller over den originale gibsmodel som findes i Dubois Fødeby.
Samme Mand har i sin Tid støbt Falguières Dreng med en Hane, men han tvivlede paa at Formen nu vilde være i god Stand, da sligt hurtigt ødelægges af Fugtighed.
Mr har jeg ikke truffet, da han var rejst til Syden for at recreere sig, men Mr Thoquet lovede at tale med ham saasnart

han kommer tilbage.
Et Exemplar med tilhørede Form af "premières funerailles" koster 1500 fr., men da der endnu er temmelig lang Tids Arbejde paa Marmoret vil det ikke kunde ske for det Første.
I gaaer var jeg sammen med Hr. Kofoed hos Mercier, som vi igjen ikke traf hjemme, og derfra hos Barbedienne, som skulde være i Besiddelse af Formen til "gloria victis". Dette vilde de dernede ikke rigtig vide noget om, men lovede dog at undersøge Sagen nærmere; denne Gruppe vilde i mine Tanker være en af de mest ønskelige at erholde.
Houdons Voltaire vil der fra Ministerens Side blive gjort Skridt for at faa afstøbt, og ad den Vei kan det jo muligvis lykkes.
Da der i det Hele synes at være samme Vanskeligheder og Bekostning ved de bedste, som

ved de mindre betydelige Arbeider, ser jeg uikke bedre end at man bør lægge al Vægten paa de Første. Naar jeg blot havde mere Tid til min Raadighed, kunde jeg muligvis udrette mere, men dHrr bo i alle Verdens Hjørner, og ere meget vanskelige at træffe, saa man kan vente adskillige Halve Dage paa at faa én i Tale.
I næste Uge skal det afgjørende Slag staa for Susanne, og jeg haaber, det skal gaa godt; jeg er endnu ikke bleven enig med mig selv om jeg skal udstille den her eller hjemme; jeg arbejder i disse Dage paa et stort Søstykke Storm og Brænding, som jeg begyndte i Sommer; dersom jeg kunde faa det færdigt vilde det secundere det andet godt paa Salonen.
For at faa Brevet afsted i rette Tid, maa jeg gjemme hvad der videre er at tale om til næste Gang.
Med Tak for Deres sidste Brev og med venligst Hilsen
Deres hengivne
L. Tuxen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv