Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-09-29

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ håber, at sønnerne er kommet godt til Chicago. Han skælder Helge ud for at have købt Muthers kunsthistorie på hans regning, og han minder Helge om, at han ikke er sendt til Chicago for at studere kunsthistorie!

Transskription

Ny Carlsberg
29-9-3

Mine kjære Sønner
Jeg haaber at I nu ere
i god Behold i Chicago,
og at I naar I modtage
dette Brev have godt
begyndt Eders følgerige
Gjerning.
Anstrenger I Eder og lærer
det som I skal lære, saa
at I hæderligt bestaar
Eders Examen, saa kan
forhaabentlig en smuk
Fremtid staae aaben for
Eder paa Carlsberg, men
forsømmer I ogsaa denne

Gang Eders Arbeide - ja
saa veed jeg ikke
hvad der skal blive af Eder.
Jeg fik Dit Telegram Helge
Tirsdag Aften og følte mig
jo meget beroliget ved at I nu vare i god Behold
paa "Terra firma".
Skulde Du hvad jeg ikke
antager engang telegrafere
igjen maa Du bruge færre Ord.
Ikke Jacobsen Ny
Carlsberg men blot
Nycarlsberg Copenhagen.
Underskrift Helge kan Du
i Reglen ogsaa spare

En ubehagelig Hilsen fik
jeg fra Dig i dag, i det Tryde
meddelte mig at Du havde
taget Muthers Kunsthistorie
paa min Regning hos ham.
En Bog som koster over 100
Kroner!
Det tillader jeg ikke at Du
gjør.
Og hvad er Meningen med at
kjøbe dette Værk. Troer du
at det er for at studere
Kunsthistorie at Du er i
Chicago!
Herhjemme fra er Lidet nyt.
Henningsen tog i Søndags Af-
sked med Folkene, og sagde
nogle faa Afskedsord til
dem. Der var ingen som

svarede og talte til ham!
Jeg har nu solgt Activ.
Den har været et smertens
Barn. Jeg har aldrig haft
andet end Udgift og Ærgrelse
af den.
I Søndags vare vi Paula, Bertha
og jeg i Helsingør, hvor Alle
vare raske. Kun har Heise
stadig Gigtfeber hvilket jo
giver Edgar noget forøget
Arbeide.
Jeg glæder mig til at faa
Brev fra Eder
Hjertelig Hilsen
Eders hengivne Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.

Kunsthistorie