Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-11-24

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen glæder sig over, at Helge hører klassiske koncerter. Han irettesætter ham igen og siger, at der jo ikke er noget, der hedder Q-dur.

Transskription

Tirsdag Aften
24-11-3

Du har Ret i at man føler Trang til at meddele sig til sympathiserende Medmennesker naar man bevæges af noget stort, skjønt eller godt, og det glæder mig derfor naar Du fortæller mig om Melba og "Luna" og hvad Du ellers hører eller seer som glæde Dig.
Det er deiligt at Du kan faae at høre Melba trille omkap med Instrumenterne.
Det har ogsaa været en af mine største Glæder og er en af mine meest uforglemmelige Erindringer at jeg har haft den

Lykke at høre saadanne fuldkomne Stemmer synge den skjønneste Musik.
Hos os hører vi det ikke I bør derfor heller ikke undlade at høre Patti og hvem der ellers kommer indenfor Eders Rækkeevne.
Det er en Skat for hele Livet. Men Du bør lægge Dig efter at skrive noget tydeligere.
Du skrev at Du havde hørt Beethovens Symfoni i Q Dur
Der findes dog ingen Q Dur !!!
Hvad var det for en Symfoni Du hørte ?

Det er glædeligt at det gaar Dig godt i Skolen; men alle Ordsprog gjælde ikke lige meget og gjælde ikke for Enhver.
For Dig gjælder Ordsproget "chi va lontano va sano". Det er godt for de hidsige livfulde Italienere, som ofte kunne trænge til en Hemsko paa deres altfor hurtige Opfattelse og for hvem Handling let følger altfor hurtigt paa umodne Tanker. Du maa hellere have for Øie, hvad ogsaa jeg har skrevet ikke blot paa mine Mure men endnu mere i mit Sind
"Semper ardens"
Med fuld Damp !

Naar vi ikke gjerne anvende Patentproppen, saa er der flere Grunde dertil og da navnlig den at de ikke saalænge holde Øllet godt som vore Korkpropper.
Maaske vi engang indføre Crown-kork men dertil skal der laves særlige Flasker og det betyder en stor Revolution i hele vor Flaskeforretning, i vore Maskiner m.m.
Vi have drøftet denne Sag meget Indgaaende og have foreløbigt meent at burde blive ved det gamle - men det er nok muligt at at Crown korken ogsaa kan blive indført hos os. Din Bemærkning vil i alt Fald bringe mig til atter at tage Sagen under Overveielse
Mere næste Gang. Hjertelig Hilsen til Eder Begge
Eders hengivne Papa.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.