Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-11-06

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ opfordrer sine sønner til at blive ved med at tage engelsk undervisning. Han holdt selv for tidlig op med at tage undervisning i fransk og engelsk og fortæller historien om J.C. Jacobsen, der på dødslejet bøjede franske verber.

Transskription

Torsdag Aften
6-11-2

Mine kjære Sønner
Endelig! - Endelig har jeg faaet et Øieblik til overs.
Jeg har i flere Dage gjerne villet skrive til Eder, men der har altid været andre Breve som skulde besvares strax.
Vagns Brev paa Engelsk fik jeg i dag. Det glæde mig at Du allerede kan skrive saa flydende paa Engelsk.
Men jeg er dog ikke vis paa om det vil være klogt at opgive Eders engelske Timer. Eet er flydende et andet er Correct; og Eders Breve ere øiensynligt let og flydende skrevne; men de ere rigtignok
s. 2
umaadelig langt fra at være blot nogenlunde correcte.
Det vil I da ogsaa selv kunne see i enhver Stiil som I skriver til Eders Lærer.
Det har svedet til mig alle mine Dage, at jeg for tidlig hørte op med at lære Fransk, det vil sige skrive Fransk Stiil, og at jeg aldeles ikke tog Undervisning i Engelsk. Jeg talte og skrev begge meget flydende men desværre ikke correct.
Jeg kan derfor ikke noksom anbefale Eder at fortsætte Eders engelsk Timer, det vil sige navnlig med Stileskrivning. Min Fader vedblev at tage Timer i Fransk og skrive franske Stile lige til
s. 3
hans Død. Paa hans Dødsleie d. 30 April i Rom laae han i Vildelse og conjugerede franske Verber!
Saavidt mener jeg nu ikke at I skulle drive det, men have I lært Fransk og Engelsk til Gavns i Eders Ungdom ville I heller ikke behøve i Eders senere Liv, hvor I daarligt ville have Tid dertil, at begynde at studere Sprogene igjen.
Men eet maa I vide. Det kommer ikke "af sig selv". Den 'flydende' Tale og Skrift kommer af sig selv naar i leve mellem Englændere, og heldigviis synes I jo ikke at komme meget sammen med Danske, men Correctheden kommer kun ved virkeligt Studium og skarp Opmærksomhed.
s. 4
Jeg giver Jer her, mine kjære Sønner, de Raad, som jeg troer er de bedste, men om I vil følge dem overlader jeg til Eder selv.
Paa Mandag kommer Poulsen; jeg glæder mig ret til igjennem ham at høre Noget mere om Eder.
Herhjemme er Alt uforandret. Jeg veed bogstaveligt ikke Noget, som jeg kunde fortælle Eder.
Glyptotheksbygningen voxer nu ret godt i veiret Hvis vi endnu en Maaneds tid, ikke maa blive standsede af Frosten ville vi faae den største Deel af Stueetagens Mure opførte.
Den store Aftapningsanstalt er under Tag, saa jeg har godt Haab om at vi kunne faae den i Brug til næste sommer
Lev nu vel I Kjære, hjertelig hilsede fra Eders Papa.

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.