Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-08-01

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om etableringen af et tidsskrift 'Athenaion'

Transskription

Onsdag 1/8 77
Fortunen v. Klampenborg

Høistærede!
Jeg modtog Deres ærede Linier af 30.de i rette Tid og Resultatet var at jeg troede foreløbig at kunne tiltræde det Udkast som De herved faaer en Afskrift af.
Jeg fastholdt at det lovede Bidrag maatte ansees som ydet til den Afdeling af Tidsskriftet som komme til at omfatte Kunsten,- herpaa gik man ind uden dog at man vilde anføre dette i Programmet (af Grunde jeg nærmere skal fremhæve for Dem naar vi sees.) At Bidraget maatte sikkres Tidsskriftet i 3 Aar regnet fra 1 Juni 1878 det Tidsrum den antagne Redacteur kom til at virke i - det troede

jeg at burde love, idet jeg tænkte at den Tillid maatte man vise det Hele - navnlig da man ved da Didrichsons Tidskrift i Stockholm salig er hentæret - paa en Maade har faaet ren Luft og virkeplads i den Retning.
Hele Forhandlingen med Lange Elberling Brunn og Lindberg viste at man i alle Hovedtræk er ganske inde paa Deres Tankegang og at disse Herrer kun frygte for at Selskabets lærde Medlemmer skulle reise en Storm med den populaire Form (igod Forstand), som vi Alle vare complet enige i at fastholde.
Budgettet gik ud paa en Af.... 1000 Exemplarer 1 Hefte hver anden Maaned paa 5 Ark og Prisen 8 Kroner om Aaret

Udgiften blev da 8000 Kroner . Honoraret fra 40-100 Kroner Arket. Jeg ønskede indtil 150 Kroner Arket men dertil .......[havdes ikke nu Raad]
Skriftet kom paa Selskabets Forlag og kom maaskee til at hedde "Athenaion" ifald man ikke kunne finde et bedre Navn et der klart betegner at man ikke vil have med Politiske .... Kirkesprogs.. og saa at gjøre.-
I sidste Møde i October kommer Sagen for til 1st Behandling og derefter til endelig Behandling sist i November.
Tænker De lidt over hvorledes vi kunne sætte Weidemann igang med at blive en ..... Kraft?

Jeg haaber stadig paa godt Veir og paa snart at kunde bede Dem gjøre min Kone og mig den Glæde at tage Dem at tage Deres Middag her ude sammen med nogle faa gode Venner som De ogsaa kjender. Men som Veiret er vove vi det endnu ikke men som sagt Haabet er der endnu saalænge August Maaned endnu staar for

Med særdeles Høiagtelse
Deres ærbødige

F. Meldahl

De skal i Løbet af October eller September see nogle smukke ny Værker som jeg har faaet fat paa til Akademiet.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek