Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-01-01

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ har modtaget nyheden om teaterbranden i the Iroquois Theater i Chicago (30/12 1903), der kostede 600 mennesker livet. Han ved ikke om sønnerne måske er blandt ofrene. CJ har for tiden ikke penge til kunstindkøb, og han har afskediget Paul Arndt; han finder det rigtigst også at afbryde forbindelsen til Wolfgang Helbig.

Transskription

Ny Carlsberg
1-1-4

Mine kjære Sønner
Den forfærdelige Theaterbrand i forgaars sætter jo Enhvers Sind i Bevægelse, men den bringer dog mig endnu mere til at tænke derover, idet man jo aldrig kan vide om I maaske den Dag have været i Theatret og være blevne Dødens Bytte.
Jeg haaber nu at I ikke have været i Fare og at I Intet feile, men jeg seer dog med Begærlighed at Brev i møde, som er afsendt efter den usalige Brand.
Jeg havde læst med Interesse

i eet af Vagns sidste Breve at de americanske Theatre vare saa fortrinligt indrettede at Alle vilde være komne ud i mindre end fem (") Secunder. Det skulde vel være (') Minutter.
Og nu netop i dette ganske specielt brandsikre Theater skeer denne rædsomme Ulykke.


Jeg har meent at vort kgl Theater var saa sikkert, at man med Tryghed kunde sidde hvor det skulde være, men nu seer jeg, hvor lidet vi vide angaaende Sikkerhed.
Dog dette findes ved bekræftel[se]

ved denne, som ved alle andre Theaterbrande, at man er sikret paa Gulvpladserne og at Faren uforholdsmæssigt stiger jo høiere man kommer op.


Jeg raader Eder derfor naar I i Fremtiden gaar i Theatret til Concerter eller Lign. da fortrinsvis at vælge Eders Pladser paa Gulvet eller dog i de nederste Etager.


Jeg er nysgerrig efter at vide hvorledes I have tilbragt Julen.
Vi vare i gaar hos Grandmama The[o] Edgar Paula Bertha Jacobine Fru Helene Jacobsen, Cat Ryggaard og jeg Theodora udbragte Eders Skaal ved Bordet.
I dag var jeg alene en deilig Kjøretour til Skodsborg, at besøge Michelsens.
De spurgte saa venligt til Eder.

Vi ere ene hjemme i aften I øvrigt staaer Alt vel til herhjemme.
De mange Penge vi fik fra Tuborg gik dog kun for en mindre Deel til NC.fondet Aftapningsanstalten sluger Resten og meer til. Jeg maa derfor nu foreløbigt holde heelt op med Kunstindkjøb. Arndt har jeg allerede afskediget i Efteraaret; men nu har jeg ogsaa fundet rigtigst at afbryde Forholdet til Helbig.


Endnu intet Brev fra August Erhard men jeg venter et med hver Post.
Lev nu vel begge To. Vor Herre være med Eder i det nye Aar.

Eders hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
København
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.