Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-06-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen gør rede for sine overvejelser om soklerne til Silen med Bacchusbarn og Den døende galler.

Transskription

Ny Carlsberg den 5-6-1882

Hr. Etatsraad Meldahl
I Henhold til vor Aftale i det sidste Albertina møde tilskrev jeg H. Alb. Jensen at Bestyrelsen havde valgt at lade Fodstykket til Silén udføre af Kessel & Böhl og Fægterens af Hans og Jørgen Larsen samt at De vil søge en Conference med Hr. Jensen for at bestemme om Sokkelen til Fægteren skulde være Uddevalla eller anden Granit samt om det skulde være slebet eller hugget.
Samtidig bestilte jeg Fodstykkerne hos de to nævnte Firmaer og har modtaget Anerkjendelse af rigtig Modtagelse. Ved min hjemkomst fra en lille Reise til Wien finder jeg indlagte Brev fra Jensen, som jeg anseer det for rigtigt

at forelægge Dem, i det jeg ikke er ganske vis paa om den sidste Sætning i Brevet ikke skal antyde at han ikke mere vil have med disse Fodstykker og dermed os at bestille.
I saa Fald vil jo den ovennævnte Conference ikke komme i Stand og jeg vilde da foreslaae Dem at træffe Afgjørelsen alene.
Da De vel af og til seer Jensen antager jeg at De let vil kunne faae Klarhed paa hvad Meningen med hans Brev er.
De omtalte Oprids med de indskrevne ere komne og bero hos mig.
Kallgreens Tilbud er for Silén K 900, altsaa identisk med Kessel og Bøhls

for Fægteren er det 1120 hvilket muligt ikke vil være billigere end Hans og Jørgen Larsens der er 1750 færdigt opstillet men det er da af den kjedelige Granit af F VII Rytterstatue medens Larsens er af den skjønneste Granit vi kunne faae.
Jeg kan derfor antage at det ikke vilde have havt nogen Indflydelse paa vor Beslutning om Kallgreens Tilbud havde foreligget i vort Møde.
Jeg har foreløbig ikke svaret Jensen noget paa hans Brev i det jeg gjerne imødeseer Udfaldet af Deres ”Conference” med ham.
Med Høiagtelse
Deres hengivne
C Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.