Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-01-20

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura J. skriver om teaterbranden i Chicago 30/12 1903 og kommer med religiøse overvejelser. CJ er stadig tynget af sorg over Ottilias død et halvt år tidligere.

Transskription

Tak den kjære Vagn for hans Brev som kom i forgår

Kjære Helge!

Det var rart at see Brev fra Dig, vore Tanker ere uafladelig hos eder og den forfærdelige Ulykke som Gud i sin Naade har beskjermet Eder for, og os at opleve.
Vore Hjerter er opfyldt af Tak hvær Gang man dvæler ved Tanken om denne gruelige Begivenhed. Naar Menneskene handler, bygger og lever et Babelsk Liv, saa maae jo Resultatet ende med Forferdelse, og saa maae det jo gaae ud over skyldige og uskyldige. Amerikanerne ere jo de dristiske, og som Du siger, de gjøre alt for Penge, nu lider de saa meget for ikke at have tænkt paa

hvad der er bedre, at Deres Eftertanke bliver vagt. En saadan Begivenhed at blive Vidne til, maa nok feste en saadan Rod i ens Sind og Sjæl at der voxe gode Frugter ud der af; Saa sandt som, alting tjæner den til Gode som elsker Gud. Nu ere vi optagne af Eder I kjære paa anden Maade, og naar noget kommer og fordrer vore Tankers Opmærksomhed, da er vi pligtmæsig der, vips! inden vi vide af det ere Tankerne hos Helge og Vagn, og saadan gaar det Dagen lang, og vil komme til at gaae til vi seer dem de kjære Sjæle. Lad endelig Eders Fader hvordan Veiret pleier at være i Chicago i April og Mai Maaned, thi Eders Fader er bleven flere Aar ældre siden Ottilias Død. Jeg kan ikke begribe at jeg har overvunden [den] Tid der er gaaet thi jeg savner hende jo saa meget, og saa ser jeg jo Carls Savn, og føler saa inderlig med

hindes 4 kjære Børn. Men det er mig en Trøst at Poula bliver saa fornuftig, og er saa glad og venlig imod Agnes, det gaar jo ogsaa go[d]t i Skolen. Jeg er glad ved at have saa meget at bestille at jeg ikke kan faa saa megen Tid at tænke paa det Sørgelige, jeg har jo foruden mine egne Regnskaber Gaarden i Brolæggerstræde, den er bleven oppudset og dertil hører baade Penge og Regnskab of det bryder mit Hoved som er et stakkels dorlig Tingest. Jeg har siden Jul haft min kjære Jacobine hos mig; hun bliver haaber jeg endnu en 14 Dage, og vi sidder her i Grandpapa Stue fra Væ- sendte Eder sin Hilsen og Tak til Eder fordi I ere hans gode Børn og skikker Eder saa vel og ere flittige og ihærdige, det mente han maatte drage os Mennesker til det høieste Maal, at sige naar det skete i Ydmyghed og Tro paa Guds Hjelp.

I gaar fik vi vor gamle Konge Hjem, der var stor Ovation, Folk stod i Rækker fra Jernbanen til Amalienborg og hilsede og raabte Hurra i det og Kongen med Valdemar, og Tyra som fulgte sin Fader her hjem bliver her nogle Dage; de sad dybt rørte og hilsede det glade Publikom. Fra Jacob kan jeg ikke hilse Dig thi jeg seer ham saa sjelden han har været nogle Dage i Veile med Nanna og Ri[c]hard til Axels Bryllup med Frøken Brincker. Axel havde 12 Dage fri saa reiste han med sin Brud til det Bryggeri som han er ansat ved, og som ligger 2 Mil fra Leipzig. Det er noget risikabelt at gifte sig, da han ikke er rigtig sikker paa om dette nye Bryggeri som har haft en Deel Bryderier vil gaae. Vil nogen af Eder skrive til Jacob saa adreser Brevet til Nanna som boer Stenos Gade 7. 2den Sal. Helga Gamte [navn svært at tyde] hilser Eder.
Din hengivne Grandmama
Laura Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Chicago

Carlsberg Arkiv