Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-03-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ takker nej til en skotsk hue, som Helge ville sende ham i fødselsdagsgave. Om bryggerispørgsmål og udsmykningen af Elefanttårnet på Ny Carlsberg.

Transskription

4-3-3

Kjære Helge
Tak for Eders Breve til min Fødselsdag.
Mama synes ikke at en skotsk Hue klæder mig; jeg vil derfor bede Dig om ikke at sende mig nogen. Dette forhindrer ikke at jeg er meget taknemmelig for Din venlige Tanke.
Vagn spørger om Brugen af Lomme Saccharometret.
Man maa naturligviis befri Øllet for saamegen Kulsyre at man kan foretage Prøver. Naar man drypper Saccharometret i Øllet sætter der sig en Masse Kulsyreblærer paa Glasset.
Disse virke jo som Svømmeblærer

og ville løfte Glasset saaledes at det viser for høit.
Man maa da kjøre rundt med Glasset i Øllet, gnide det imod Ølglassets Sider til man faaer alle - alle Blærer fjernede.
Dette lader sig i Reglen meget let gjøre og man maa da skynde sig at aflæse inder der danner sig nye Blærer.
Det er sjældent at Øllet holder saa stærkt paa Kulsyren at man ikke efter nogle faa Omrøringer kan aflæse Saccharometergraden
Angaaende Eders Værelse og eders Bøger kunne I være ganske rolige. De lide ikke nogen Overlast. Der (er) ikke Tale om at desinficere endsige brænde nogen

af Eders Bøger .
Af Nyt er ikke meget at melde.
Gamle "Onkel Nicolai" Bedstemoders Broder (er) død 80 Aar gl. og skal begraves paa Fredag.
De to smaa Broncestatuer Demeter og Hermes er blevne færdige og sat paa deres Consoller paa Elefanttaarnets vestlige Side og gjøre en fortræffelig Virkning, nu mangler blot de 3 Kobbermasker, som nok bliver færdige til sommer - saa er Taarnet fuldt færdigt.
Den store Gruppe Thor med Jætterne af Bonnesen bliver først færdig til Efteraaret.
Jørgen Larsens den gode Hyrde er bleven færdig i Bronce og opsat i sin Nische udenpaa

Jesuskirkens Kor imod Syd. "Trolden som veirer Menneskekjød af Hansen-Jacobsen er nok ogsaa færdig, men skal ført paa Udstilling inden den bliver opsat udenfor Kirken.
Den skal betyde:"Satan vil have sin Klo i Eder, derfor skulle I holde Eder til Gud og søge Kirken.
Bissens Dreng paa Hesten er ogsaa færdig i Bronce - men det vil vist vare en Stund inden der kan blive bestemt i Magistrat og Borgerrepræsentation, hvor den maa faa Lov at staa.
Lev nu vel I kjære To, hjertelig hilsede fra Mama, Paula
og Papa

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.