Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-10-15

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen meddeler Carl Jacobsen, at han vil overdrage ham to malerier, når han er færdig med at benytte dem.

Transskription

Kjøbenhavn d. 15de Octbr. 1885

Kjære Hr. Jacobsen !
I morges talte jeg med Meldahl, der beklagede at Musæet ikke havde Raad til at gjøre et Bud paa de to Billeder der kunde svare til Deres, saa meget mere som Pengene allerede vare optagne for tre Aar. Det er deres Tanke derude at have en Sal med Portrætter af vort Kongehus

og de ville have aabnet Rækken med Kejserbilledet, i Haab om at de paagjældende selv efterhaanden vilde bestille Deres Billeder dertil.
Min personlige Anskuelse er at disse Portrætgrupper egne sig særligt til et historisk Musæum, men hvad Anvendelsen angaar har jeg jo ikke nogen directe Stemme. Under alle Omstændigheder er der nu Intet som hindrer mig i at modtage Deres smukke Tilbud og Billederne ville antagelig kunne blive disponible til Foraaret

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv